UJEDNOLICONY TEKST STATUTU ze zmianami wynikającymi z UCHWAŁ z 22 czerwca 2015 r.
WALNEGO ZGROMADZENIA BSM. Zmiany weszły w życie z dniem 15.07.2015 r.,
tj. z dniem ich zarejestrownia przez SĄD REJONOWY w KATOWICACH