Dodatkowa zaliczka za centralne ogrzewanie w przypadku sprzedaży mieszkania

Na podstawie Uchwały nr 565/2009 prot. z 29.12.09 nr 43/2009, warunkiem uzyskania zaświadczenia do notariusza przez osobę zamierzającą zbyć lokal mieszkalny, jest wniesienie na rachunek Spółdzielni dodatkowej, jednorazowej zaliczki na poczet wyniku rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za ostatni sezon grzewczy, w wysokości zależnej od okresu zamieszkiwania w danym sezonie rozliczeniowym, licząc po 80,00 zł za każdy kolejny miesiąc zamieszkiwania w lokalu. Zaliczkę jw. osoby pobierające zaświadczenie do notariusza powinny wnosić na indywidualny rachunek danego lokalu w PKO BP z opisem „ jednorazowa zaliczka na c.o.”. W celu rozliczenia wpłaconej zaliczki należy podać adres do korespondencji oraz numer osobistego konta bankowego w Dziale opłat za lokale, pokój nr 11, budynek Zarządu BSM.

Głośny sąsiad

Spółdzielnia nie ma wpływu na zachowanie mieszkańców, poza wyjątkami wymienionymi niżej nie ma także, a nawet nie chce posiadać narzędzi prawnych mogących wymusić pożądane zachowanie od części mieszkańców. Stosunki sąsiedzkie oraz kultura zachowań międzyludzkich nie podlegają bowiem rozstrzygnięciu Spółdzielni. Natomiast stosownie do przepisu art. 51 ustawy z dnia 20.05.1971 r. – kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 618 z późn. zmianami), osoba, która m.in. zakłóca hałasem, alarmem lub innym wybrykiem spokój lub spoczynek nocny, podlega karze. Formę kwalifikowaną wykroczenia stanowi działanie pod wpływem alkoholu, zaś karane jest także podżeganie i pomocnictwo. Stosownie także do postanowienia § 10 Regulaminu porządku domowego w BSM pomiędzy godziną 21.00 a 8.00 należy powstrzymać się m.in. od wykonywania prac uciążliwych dla mieszkańców oraz powodujących nadmierny hałas. O przypadkach zakłócania spoczynku nocnego należy informować organa porządku publicznego, w tym głównie Policję oraz Straż Miejską. Także w razie:

a) rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego  z konsekwencją wystąpienia przez Spółdzielnię o eksmisję z lokalu

b) rażącego lub uporczywego naruszania przez osobę posiadającą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu w Spółdzielni m. in. regulaminu porządku domowego – może on ponadto zostać – na wniosek Rady Nadzorczej zlicytowany na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o egzekucji z nieruchomości

Określenie warunków technicznych wymiany urządzeń grzewczych w lokalu (bez wymiany instalacji wewnętrznej)

W razie zamierzonej wymiany grzejników na grzejniki nowej generacji należy zwrócić się na piśmie o podanie warunków takiej wymiany do Działu Technicznego BSM, ul. Kolejowa 1a. Wydane warunki techniczne określać będą m.in.:

  • konieczną moc grzejników mających być wymienionymi wynikającą z zapotrzebowania i bilansu cieplnego budynku;
  • sposób i czas dokonywania takiej wymiany;
  • inne warunki wynikające z położenia lokalu w budynku.

Termin odpowiedzi – do 30 dni. W przypadku wydania zgody na:

  • zmianę sposobu ogrzewania mieszkania
  • właściwa Administracja BSM, która przy współudziale Działu Technicznego wyda opinię wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • właściwa Administracja BSM kafelkowanie łazienki, kuchni
  • właściwa Administracja BSM montaż anteny TV, satelitarnej
  • właściwa Administracja BSM
Przyjęcie do Spółdzielni

W związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20.07.2017 r. obowiązującą od dnia 09.09.2017 r., przyjęcie do Spółdzielni odbywa się na wniosek i po złożeniu deklaracji członkowskiej jedynie przez osoby, które posiadają prawo odrębnej własności lokalu.

Deklarację członkowską właściciel odrębnej własności lokalu składa w Dziale Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości – p. nr 32 lub 33. W przypadku nabycia takiego prawa należy przedstawić dokumenty określające podstawę przyjęcia.  Formularz deklaracji do ściągnięcia

Wypowiedzenie członkostwa

Członkostwo w Spółdzielni związane jest z posiadaniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Nie można zrezygnować z członkostwa bez rezygnacji z prawa do takiego lokalu. Natomiast członkowie posiadacze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu mogą bez utraty swojego prawa wypowiedzieć na piśmie członkostwo w BSM. Nie ma także obowiązku członkostwa w odniesieniu do osób nabywających takie prawo. Natomiast członkostwo w BSM wiąże się, obok uprawnień związanych z udziałem w działalności Spółdzielni, z uprawnieniem do korzystania w ramach miesięcznej opłaty za lokal z pożytków z mienia Spółdzielni oraz jej działalności finansowej. Wypowiedzenie członkostwa w Spółdzielni na piśmie składa się w Dziale Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości p. nr 32 lub 34. Do wypowiedzenia można dołączyć wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia. Termin załatwienia takiego wniosku: 30 dni.

Zameldowanie / wymeldowanie

Spółdzielnia w myśl obowiązujących przepisów ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zmianami) nie potwierdza prawa do pobytu na formularzach meldunkowych. Sprawy zameldowań i wymeldowań załatwia się w Urzędzie Miejskim, ul. Parkowa 2a w Wydziale Spraw Obywatelskich, wymagane druki pobrać można na parterze Urzędu w Punkcie Informacyjnym. Tym niemniej na podstawie § 17 p. 9) Statutu Spółdzielni Mieszkańcy mają obowiązek informować Spółdzielnię o zmianie danych, które mają wpływ na stosunki cywilnoprawne pomiędzy nim a Spółdzielnią, w tym przede wszystkim na wysokość opłat miesięcznych za korzystanie z lokalu. Zgłoszenia zmiany ilości osób w lokalu dokonać należy na piśmie lub osobiście we właściwej administracji spółdzielczej.

Zaświadczenie o braku zobowiązań
• Zaświadczenie o braku zobowiązań wobec Spółdzielni dla celów zbycia prawa do lokalu wydawane celem przedłożenia w kancelarii notarialnej.
Należy uprzednio umówić się z właściwą administracją spółdzielczą dla przeprowadzenia odczytu wskazań wodomierzy oraz podzielników kosztów centralnego ogrzewania.
Odczyty wodomierzy i podzielników kosztów nie są wymagane w przypadku umowy darowizny, zniesienia współwłasności oraz działu spadku, jeżeli nabywca prawa złoży oświadczenie, iż przejmuje od zbywcy stan rozliczeń z tytułu wody i kanalizacji oraz centralnego ogrzewania. Oświadczenie takie należy złożyć w Spółdzielni na piśmie oraz wobec notariusza w chwili spisywania aktu.
Po dokonanym odczycie należy zgłosić się wraz z kartą odczytu w biurze Zarządu przy ul. Kolejowej 1a:
– właściciele lokalu – ( posiadacze prawa odrębnej własności )- Dział Opłat za Lokale, pokój nr 6,
– posiadacze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – Dział Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości, pokój nr 32;
gdzie wydana będzie stosowna karta obiegowa, a po jej wypełnieniu – właściwe zaświadczenie do kancelarii notarialnej.
Osoby zbywające mieszkanie są proszone o podanie na karcie obiegowej adresu nowego miejsca zamieszkania, a to w celu umożliwienia dokonania z nimi pozostałych rozliczeń za okres posiadania praw do lokalu.
• Zaświadczenie o braku zadłużenia z tytułu opłat miesięcznych za lokal dla innych celów – wydaje Dział Opłat za Lokale ul. Kolejowa 1a, p. nr 11 na podstawie stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego wydanie zaświadczenia.
Każde zaświadczenie jest ważne do końca miesiąca, za który została wniesiona opłata eksploatacyjna
Realizowanie płatności za lokale mieszkalne i garaże za pomocą polecenia zapłaty

Istnieje możliwość dokonywania rozliczeń z tytułu należności za posiadany lokal mieszkalny lub garaż na podstawie „Polecenia zapłaty”. Dostępny poniżej formularz „Zgody na obciążenie rachunku” należy złożyć w dziale Opłat za Lokale – ul. Kolejowa 1a, 1 piętro, pokój nr 11. Zgodnie z informacjami zawartymi w w/w formularzu prosimy o uważne wypełnienie w zakresie indywidualnego numeru rachunku bankowego oraz potwierdzenie podpisem zgodnym ze złożonym w banku. Polecenie zapłaty – Zgoda na obciązenie rachunku

Wynajęcie części wspólnej nieruchomości

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w celu wynajęcia części wspólnej nieruchomości np. pralni, suszarni – należy uzyskać zgodę większości współwłaścicieli danej nieruchomości, a w przypadku pomieszczenia po zsypie – zgodę użytkowników lokali z danego piętra lub, w przypadku położenia pomieszczenia po zsypie pomiędzy piętrami, podpisy użytkowników lokali obu pięter. Zgodę należy zebrać na liście według poniższego wzoru: Niniejszym wyrażam Pani/u __________________________ zgodę na zagospodarowanie pomieszczenia __________________________ znajdującego się ______________________________

L.p Nazwisko i imię Numer lokalu Podpis (czytelny)

Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z takiego pomieszczenia składa się we właściwej Administracji Spółdzielni lub biurze Zarządu BSM przy ulicy Kolejowej 1a. Do wniosku dołącza się listę z podpisami.