Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin określający zasady przyjęć w poczet członków Spółdzielni,
zasady zawierania umów o ustanowienie praw do lokali i ich zamiany
oraz przeniesienie własności lokali na członka

Regulamin określający zasady wnoszenia wkładów

Regulamin określający zasady rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie lokali i budynków oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie do budynków BSM.

Regulamin określający obowiązki członka i Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali zatwierdzony przez Radę Nadzorczą 21.03.2013 r.

Regulamin określający zasady porządku domowego

Regulamin określający zasady rozliczeń przychodów i kosztów nieruchomości oraz zasady ustalania opłat za lokale

Regulamin działalności kulturalno-oświatowej

Regulamin określający zasady najmu lokali i prowadzenia innej działalności w obiektach lub na terenie BSM oraz Aneks nr 1 do Instrukcji Parkingu ul. ROWECKIEGO

Regulamin funduszy Spółdzielni