Na lokale mieszkalne

Poniższe mieszkania będzie można oglądać od dnia 06.07.2020 r. po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem administracji.

 1. Bytom ul. Wyzwolenia 34/2 – pow. użytkowa 42,20 m2
  Mieszkanie położone na parterze budynku V  kondygnacyjnego, składające się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc, ogrzewanie centralne. Wartość rynkowa lokalu wynosi 101.200 ,00 zł. Wysokość wadium 10.120,00 zł
  Administracja  – ul. Zabrzańska 10 w  Bytomiu (tel.728 992 670).
 2. Bytom ul. Małachowskiego 9/10 – pow. użytkowa 45,84 m2
  Mieszkanie położone na trzecim piętrze budynku V  kondygnacyjnego, składające się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki, wc, ogrzewanie piecowe. Wartość rynkowa lokalu wynosi 91.800,00 zł. Wysokość wadium 9.180,00 zł
  Administracja  – ul. Mazurska 3 w  Bytomiu  (tel. 32 386-10-83).
 3. Bytom ul. Podhalańska 26/6 – pow. użytkowa 47,21 m2
  Mieszkanie położone na pierwszym piętrze budynku V  kondygnacyjnego, składające się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki, wc, ogrzewanie centralne. Wartość rynkowa lokalu wynosi 112.100,00 zł. Wysokość wadium 11.210,00 zł
  Administracja  – ul. Mazurska 3 w  Bytomiu  (tel. 32 386-10-83).

Osoby, o  których mowa w art. 11 ust. 2a usm mogą zgłaszać roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu nie później niż do czasu otwarcia przetargu. Osoba ta obowiązana jest złożyć pisemny wniosek w tym zakresie  w Dziale Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości (pokój nr 32).

Przetarg – licytacja odbędzie się w dniu 23.07.2020 r. o godz. 12oo w sali nr 20 budynku Zarządu Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu ul. Kolejowa 1a.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do:

 • zapoznania się ze stanem technicznym lokali oraz z regulaminem przetargu (Rozdział XII Regulaminu określającego zasady przyjęć w poczet członków spółdzielni, zasady zawierania umów o ustanowienie praw do lokali i ich zamiany oraz przeniesienie własności lokali na członka) ,
 • wpłacenia na rachunek bankowy PKO BP S.A. O/Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 wadium na co najmniej trzy dni przed oznaczoną datą przetargu tj. do dnia 07.2020 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej na dany lokal mieszkalny. Dowód wpłaty należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Wysokość kwoty postąpienia wynosi co najmniej 1.000 zł  przy cenie wywoławczej  powyżej 50.000 zł.

W przypadku zaostrzenia przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Spółdzielnia może odstąpić od przeprowadzenia przetargu, o czym poinformuje przez ogłoszenie na stronie internetowej i przed wejściem do Spółdzielni.

Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości telefonicznie 32/ 281–12–91 wew.42.

Na najem lokali mieszkalnych i garaży
Na lokale użytkowe

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Bytomiu, kod 41-902, ul. Kolejowa 1a, ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Bytomiu przy Pl. Grunwaldzkim 15.

Informacje o lokalu:

 1. Położenie lokalu: Grunwaldzki 15, 41-902 Bytom, budynek mieszkalny (parter)
 2. Powierzchnia lokalu: 43,16 m2
 3. Wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna, wod.-kan.
 4. Tytuł prawny Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do lokalu: własność

Warunki postępowania przetargowego:

Warunki ogólne

 • Minimalna stawka czynszu: 18,90 zł netto/m2 powierzchni lokalu (słownie: osiemnaściezłotych 90/100).
 • Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Oferty należy składać w terminie do dnia 06.07.2020 r do godz. 1630 w siedzibie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-902 Bytom, ul. Kolejowa 1a, pokój 23. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej:

„Przetarg na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego przy Pl. Grunwaldzkim 15 w Bytomiu o powierzchni użytkowej 43,16 m2
Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
ul. 
Kolejowa 1a
41-902 Bytom

 • Wszystkie oferty otrzymane po wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwarcia.
 • Na odwrocie koperty musi znajdować się dokładny adres oferenta.
 • W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert Spółdzielnia nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
 • Ofertę składa się na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 • Minimalny termin związania ofertą wynosi 50 dni od terminu składania ofert.
 • Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium w wysokości 1100,00 najpóźniej do dnia 06.07.2020 r na rachunek bankowy Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w PKO BP SA Oddział 1 Bytom nr 73 1020 2368 0000 2102 0320 8733. W tytule przelewu należy podać: „wadium przetarg – lokal użytkowy przy Pl. Grunwaldzkim 15 w Bytomiu”.
 • W celu skutecznego złożenia oferty, oferent wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w ogłoszeniu o przetargu.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 • Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób  i formie przewidzianej do złożenia ofert z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „Zmiana” lub „Wycofanie”. Koperty złożone w nieprawidłowej formie bez odpowiedniego oznaczenia nie będą uwzględnione.
 • Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena: 100% – zwycięzcą przetargu zostanie oferent, który zaproponuje najwyższą stawkę czynszu.
 • Jeżeli w przetargu kilku oferentów zaoferuje jednakową stawkę czynszu, będącą jednocześnie stawką najkorzystniejszą, Spółdzielnia zarządza licytację ustną z udziałem wyżej wymienionych oferentów w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty zgodnie z następującymi zasadami:
 1. licytacja ustna zwoływana jest w terminie nie późniejszym niż dwa tygodnie od dnia zawiadomienia uczestników o wynikach postępowania,
 2. cena wywoławcza jest równa stawce proponowanej przez oferentów,
 3. postąpienie ustalane jest w sposób odpowiedni do proponowanej stawki w przetargu,
 4. zaproponowana cena przestaje wiązać oferenta z chwilą gdy inny oferent zaproponował wyższą stawkę,
 5. licytacja dochodzi do skutku, gdy choć jeden z oferentów stawił się podczas licytacji,
 6. po ustaniu przebić, po trzecim wezwaniu, przewodniczący Komisji przetargowej kończy przetarg i ogłasza jego wynik.
 • Najemca z tytułu zawarcia umowy poza czynszem będzie zobowiązany do uiszczania opłaty z tytułu zwrotu kosztów zimnej wody i kanalizacji.
 • Tytułem zabezpieczenia umowy oferent przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesiecznej opłaty za najem lokalu brutto.
 • Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od terminu składania ofert. O wyniku postępowania przetargowego Spółdzielnia zawiadomi pisemnie oferentów biorących udział w przetargu, po zatwierdzeniu przez Zarząd Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozstrzygnięcia przetargu.
 • Tekst umowy najmu lokalu, którego dotyczy przetarg dostępny jest do wglądu w siedzibie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój 25) .
 • Przetarg uznaje się za nieważny, jeśli w przetargu nie została złożona ani jedna oferta  niepodlegająca odrzuceniu, lub też w wyniku licytacji, o której mowa w pkt.14 nie wyłoniono     oferty najkorzystniejszej.
 • Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub jego części w każdym czasie bez podania przyczyny.

Wymagane oświadczenia i dokumenty

 • Wraz ze złożeniem oferty każdy oferent zobowiązany jest do złożenia:
 1. dowodu uiszczenia wadium;
 2. oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu;
 3. odpowiednio wydruku z CEIDG lub aktualnego wydruku z KRS, wystawionego nie później niż 3-miesiące przed terminem składania ofert;
 4. oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu oraz zaakceptowaniu treści umowy najmu przedmiotu przetargu;
 5. oświadczenie o zobowiązaniu się przez oferenta do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, zezwoleń oraz innych decyzji administracyjnych koniecznych do zgodnego z prawem korzystania z przedmiotu przetargu;
 6. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami wystawione nie później niż na 3-miesiące przed terminem składania ofert;
 7. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne wystawione nie później niż na 3-miesiące przed terminem składania ofert;
 8. oświadczenie oferenta, iż nie figuruję w jakimkolwiek rejestrze dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej działającym w oparciu o ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, oraz (w przypadku osób prawnych) że nie jest w stanie likwidacji lub upadłości.
 9. oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 10. oświadczenia czy oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 • Wszelkie oświadczenia i dokumenty są składane w oryginale.
 • Oświadczenia składa się na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • Jeżeli wraz z ofertą, która zostałaby uznana za najkorzystniejszą nie zostały złożone wszystkie wyżej wskazane wymagane oświadczenia lub dokumenty, lub też w razie składania oferty przez pełnomocnika, oferent nie złożył oryginału pełnomocnictwa, Spółdzielnia wzywa oferenta do uzupełnienia braków w wyżej wymienionym zakresie, w terminie trzech dni od otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia oferty.

Wadium

 • Wadium zwraca się niezwłocznie:
 1. na wniosek oferenta, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert;
 2. oferentowi, którego oferta została odrzucona oraz oferentom, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza;
 3. w wyniku przetargu zawarto umowę i wniesiono kaucję zabezpieczającą (o ile była wymagana, a kwota wadium nie stanowi jednocześnie zabezpieczenia).
 • Zatrzymuje się wadium jeżeli:
 1. oferent wycofał lub zmienił ofertę po terminie składania ofert;
 2. oferent, który przetarg wygrał, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie przez okres siedmiu dni od otrzymania informacji o wyborze jego oferty jako oferty najkorzystniejszej.

Pełnomocnictwo

 • Dopuszcza się składanie ofert przez pełnomocników.
 • Pełnomocnictwo winno zawierać co najmniej:
 1. informację, jakiego postępowania dotyczy;
 2. wskazanie osoby pełniącej funkcję pełnomocnika;
 3. wyszczególnienie, jakie czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
 • Pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta składa się w oryginale wraz z ofertą.

 

Oględziny przedmiotu umowy:

Spółdzielnia umożliwia oględziny przedmiotu umowy. W celu dokonania oględzin lokalu użytkowego położonego w Bytomiu przy Pl. Grunwaldzkim 15 należy skontaktować się z Administracją Osiedla Nr 4 BSM, 41-902 Bytom, Pl. Wojska Polskiego 9, telefon 32 281 45 45.

Załączniki do niniejszego ogłoszenia o przetargu dostępne są na stronie internetowej Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

Załącznik nr 1 – formularz oferty wraz z zawartymi w nim oświadczeniami oferenta

Załącznik nr 2 – informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Bytomską Spółdzielnię Mieszkaniową

Na roboty budowlane
Na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu

Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu ul. Kolejowa 1a ogłasza, że w dniu 18.06.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kolejowej 1a w Bytomiu sala nr 20 odbędzie się przetarg nieograniczony – w formie licytacji ustnej – na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Bytomiu przy ul. Witczaka, oznaczonego jako działka gruntu nr 174/11 o powierzchni 495,00  m², ujawniona w księdze wieczystej nr KA1Y/00051713/6/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu.

Działka położona jest na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działkę oznaczono na rysunku planu symbolem MW, U13 – tereny zabudowy wielorodzinnej z usługami. Brak prawnie uregulowanego dojazdu do działki.

Oferowane do sprzedaży prawo użytkowania wieczystego dotyczy niezabudowanej nieruchomości gruntowej, w związku z czym Gminie Bytom przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Cena wywoławcza wynosi 35.000,-zł. + VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące). Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winny przedstawić pełnomocnictwo, chyba że ich uprawnienie do działania w imieniu osób prawnych wynika z innego dokumentu;
 2. złożenie bezpośrednio przed przetargiem:
  – pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze wskazanymi w ogłoszeniu warunkami przetargu oraz o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości;
  – pisemnego zadeklarowania, że w razie wygrania przetargu wygrywający przetarg zawrze ze Spółdzielnią umowę warunkową kupna – sprzedaży w terminie 14-tu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu oraz umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu w przypadku, kiedy Gmina Bytom nie skorzysta z prawa pierwokupu, w terminie 14-tu dni od powiadomienia przez Spółdzielnię;
 3. wadium w wyznaczonym terminie z dowodem na tę okoliczność.
  Wadium w wysokości 3.500 zł należy wpłacić na rachunek Spółdzielni PKO BP S.A. O/Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 do dnia 15.06.2020 r.
  Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółdzielni. Wadium pobrane od wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi, lecz zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości przy zawieraniu warunkowej umowy sprzedaży.
  Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli wygrywający przetarg nie dokona zawarcia ze Spółdzielnią warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży w terminie i kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.
  Wadium pobrane od wygrywającego przetarg zostanie zwrócone w przypadku skorzystania przez Gminę Bytom z prawa pierwokupu.
  Wadium osób, które nie wygrały przetargu, podlega zwrotowi na konto bankowe w terminie do siedmiu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Kwota postąpienia w przetargu wynosi co najmniej 500,-zł.

Przy zawieraniu umowy warunkowej na poczet ceny nieruchomości wylicytowanej w drodze przetargu zalicza się kwotę wpłaconego wadium. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny wylicytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy warunkowej oraz umowy ostatecznej ponosi Nabywca.

Spółdzielnia może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn, bądź unieważnić przetarg bez podania przyczyn.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Dziale ds. Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości Spółdzielni telefonicznie 32/ 281-12-91 wew. 29

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2