Na lokale mieszkalne

Mieszkanie przeznaczone do przetargu na ustanowienie  odrębnej własności lokalu.

____________________________________________________________________   

1. Bytom ul. Orzegowska 52/18 – pow. użytkowa 28,35 m2

Mieszkanie położone na parterze budynku V kondygnacyjnego, składające się z 1-go pokoju, kuchni, łazienki z wc, ogrzewanie centralne.

Wartość rynkowa lokalu wynosi 54.800,00 zł. Wysokość wadium 5.480,00 zł

Administracja  – ul. Orzegowska 40 w  Bytomiu  (tel. 32 281-76-70).

Osoby, o  których mowa w art. 11 ust. 2a usm mogą zgłaszać roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu nie później niż do czasu otwarcia przetargu. Osoba ta obowiązana jest złożyć pisemny wniosek w tym zakresie  w Dziale Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości (pokój nr 32).

Mieszkanie przeznaczone do zbycia w drodze przetargu

———————————————————————————————-

 1. Bytom Podhalańska 5/5  –  pow. użytkowa  111,88 m²

Mieszkanie położone na parterze budynku XI kondygnacyjnego, składające się  z  6 pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, kuchni, 2 łazienek, 2 wc, pom. gospodarczego oraz 6 przedpokoi, ogrzewanie  centralne.

Z lokalem związany jest udział wynoszący 4399/100000 części w nieruchomości wspólnej.

Wartość rynkowa lokalu wynosi  232.800,00 . Wysokość wadium: 23.280 zł.

Administracja  – ul. Mazurska 3 w Bytomiu (tel. 32 386-10-83).

Przetarg – licytacja na ww. mieszkania odbędzie się w dniu 28.02.2019 r. o godz. 12oo w Sali  nr 20 budynku Zarządu Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu ul. Kolejowa 1a.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do:

 • zapoznania się ze stanem technicznym lokali oraz z regulaminem przetargu,
 • wpłacenia na rachunek bankowy PKO BP S.A. O/Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 wadium na co najmniej trzy dni przed oznaczoną datą przetargu tj. do dnia 25.02.2019 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej na dany lokal mieszkalny. Dowód wpłaty należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Wysokość kwoty postąpienia wynosi co najmniej 500 zł  przy cenie wywoławczej  powyżej 50.000 zł.

Spółdzielnia może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn, bądź unieważnić przetarg bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości (pokój nr 32) lub telefonicznie 32/ 281–12–91 wew.42.

Na najem lokali mieszkalnych i garaży
 
Na lokale użytkowe

Bytom, dnia 18.02.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Bytomiu, kod 41-902, ul. Kolejowa 1a, ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 27c.

Informacje o lokalu:

 1. Położenie lokalu: Chorzowska 27c, 41-902 Bytom, pawilon handlowo – usługowy (parter)
 2. Powierzchnia lokalu: 24,30 m2
 3. Wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.
 4. Tytuł prawny Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do lokalu: własność

Warunki postępowania przetargowego:

Warunki ogólne

 • Minimalna stawka czynszu: 12,00 zł netto/m2 powierzchni lokalu (słownie: dwanaście złotych 00/100).
 • Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Oferty należy składać w terminie do dnia 04.03.2019 r do godz. 1630 w siedzibie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-902 Bytom, ul. Kolejowa 1a, pokój 23. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej:

„Przetarg na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego

przy ul. Chorzowskiej 27c w Bytomiu o powierzchni użytkowej 24,30 m2

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Kolejowa 1a

41-902 Bytom

 • Wszystkie oferty otrzymane po wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwarcia.
 • Na odwrocie koperty musi znajdować się dokładny adres oferenta.
 • W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert Spółdzielnia nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
 • Ofertę składa się na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 • Minimalny termin związania ofertą wynosi 50 dni od terminu składania ofert.
 • Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium w wysokości 600,00 najpóźniej do dnia 04.03.2019 r na rachunek bankowy Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w PKO BP SA Oddział 1 Bytom nr 73 1020 2368 0000 2102 0320 8733. W tytule przelewu należy podać: „wadium przetarg – lokal użytkowy przy ul. Chorzowskiej 27c w Bytomiu”.
 • W celu skutecznego złożenia oferty, oferent wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w ogłoszeniu o przetargu.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 • Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób  i formie przewidzianej do złożenia ofert z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „Zmiana” lub „Wycofanie”. Koperty złożone w nieprawidłowej formie bez odpowiedniego oznaczenia nie będą uwzględnione.
 • Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena: 100% – zwycięzcą przetargu zostanie oferent, który zaproponuje najwyższą stawkę czynszu.
 • Jeżeli w przetargu kilku oferentów zaoferuje jednakową stawkę czynszu, będącą jednocześnie stawką najkorzystniejszą, Spółdzielnia zarządza licytację ustną z udziałem wyżej wymienionych oferentów w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty zgodnie z następującymi zasadami:
 1. licytacja ustna zwoływana jest w terminie nie późniejszym niż dwa tygodnie od dnia zawiadomienia uczestników o wynikach postępowania,
 2. cena wywoławcza jest równa stawce proponowanej przez oferentów,
 3. postąpienie ustalane jest w sposób odpowiedni do proponowanej stawki w przetargu,
 4. zaproponowana cena przestaje wiązać oferenta z chwilą gdy inny oferent zaproponował wyższą stawkę,
 5. licytacja dochodzi do skutku, gdy choć jeden z oferentów stawił się podczas licytacji,
 6. po ustaniu przebić, po trzecim wezwaniu, przewodniczący Komisji przetargowej kończy przetarg i ogłasza jego wynik.
 • Najemca z tytułu zawarcia umowy poza czynszem będzie zobowiązany do uiszczania opłaty z tytułu centralnego ogrzewania oraz zwrotu kosztów zimnej wody i kanalizacji.
 • Tytułem zabezpieczenia umowy oferent przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesiecznej opłaty za najem lokalu brutto.
 • Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od terminu składania ofert. O wyniku postępowania przetargowego Spółdzielnia zawiadomi pisemnie oferentów biorących udział w przetargu, po zatwierdzeniu przez Zarząd Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozstrzygnięcia przetargu.
 • Tekst umowy najmu lokalu, którego dotyczy przetarg dostępny jest do wglądu w siedzibie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój 25) .
 • Przetarg uznaje się za nieważny, jeśli w przetargu nie została złożona ani jedna oferta  niepodlegająca odrzuceniu, lub też w wyniku licytacji, o której mowa w pkt.14 nie wyłoniono     oferty najkorzystniejszej.
 • Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub jego części w każdym czasie bez podania przyczyny.

Wymagane oświadczenia i dokumenty

 • Wraz ze złożeniem oferty każdy oferent zobowiązany jest do złożenia:
 1. dowodu uiszczenia wadium;
 2. oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu;
 3. odpowiednio wydruku z CEIDG lub aktualnego wydruku z KRS, wystawionego nie później niż 3-miesiące przed terminem składania ofert;
 4. oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu oraz zaakceptowaniu treści umowy najmu przedmiotu przetargu;
 5. oświadczenie o zobowiązaniu się przez oferenta do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, zezwoleń oraz innych decyzji administracyjnych koniecznych do zgodnego z prawem korzystania z przedmiotu przetargu;
 6. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami wystawione nie później niż na 3-miesiące przed terminem składania ofert;
 7. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne wystawione nie później niż na 3-miesiące przed terminem składania ofert;
 8. oświadczenie oferenta, iż nie figuruję w jakimkolwiek rejestrze dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej działającym w oparciu o ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, oraz (w przypadku osób prawnych) że nie jest w stanie likwidacji lub upadłości.
 9. oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 10. oświadczenia czy oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 • Wszelkie oświadczenia i dokumenty są składane w oryginale.
 • Oświadczenia składa się na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • Jeżeli wraz z ofertą, która zostałaby uznana za najkorzystniejszą nie zostały złożone wszystkie wyżej wskazane wymagane oświadczenia lub dokumenty, lub też w razie składania oferty przez pełnomocnika, oferent nie złożył oryginału pełnomocnictwa, Spółdzielnia wzywa oferenta do uzupełnienia braków w wyżej wymienionym zakresie, w terminie trzech dni od otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia oferty.

 

Wadium

 • Wadium zwraca się niezwłocznie:
 1. na wniosek oferenta, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert;
 2. oferentowi, którego oferta została odrzucona oraz oferentom, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza;
 3. w wyniku przetargu zawarto umowę i wniesiono kaucję zabezpieczającą (o ile była wymagana, a kwota wadium nie stanowi jednocześnie zabezpieczenia).
 • Zatrzymuje się wadium jeżeli:
 1. oferent wycofał lub zmienił ofertę po terminie składania ofert;
 2. oferent, który przetarg wygrał, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie przez okres siedmiu dni od otrzymania informacji o wyborze jego oferty jako oferty najkorzystniejszej.

Pełnomocnictwo

 • Dopuszcza się składanie ofert przez pełnomocników.
 • Pełnomocnictwo winno zawierać co najmniej:
 1. informację, jakiego postępowania dotyczy;
 2. wskazanie osoby pełniącej funkcję pełnomocnika;
 3. wyszczególnienie, jakie czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
 • Pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta składa się w oryginale wraz z ofertą.

Oględziny przedmiotu umowy:

Spółdzielnia umożliwia oględziny przedmiotu umowy. W celu dokonania oględzin lokalu użytkowego położonego w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 27c należy skontaktować się z Administracją Osiedla Nr 3 BSM, 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 57,  telefon 32 282 25 12.

Załącznik nr 1 – formularz oferty wraz z zawartymi w nim oświadczeniami oferenta

Załącznik nr 2 – informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Bytomską Spółdzielnię Mieszkaniową

 

Bytom, dnia 18.02.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Bytomiu, kod 41-902, ul. Kolejowa 1a, ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Bytomiu przy ul. Mazurskiej 3.

Informacje o lokalu:

 1. Położenie lokalu: Mazurska 3, 41-907 Bytom, pawilon handlowo – usługowy (I piętro)
 2. Powierzchnia lokalu: 91,92 m2
 3. Wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.
 4. Tytuł prawny Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do lokalu: własność

Warunki postępowania przetargowego:

Warunki ogólne

 • Minimalna stawka czynszu: 12,00 zł netto/m2 powierzchni lokalu (słownie: dwanaście złotych 00/100).
 • Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Oferty należy składać w terminie do dnia 04.03.2019 r do godz. 1630 w siedzibie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-902 Bytom, ul. Kolejowa 1a, pokój 23. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej:

„Przetarg na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego

przy ul. Mazurskiej 3 w Bytomiu o powierzchni użytkowej 91,92 m2

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Kolejowa 1a

41-902 Bytom

 • Wszystkie oferty otrzymane po wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwarcia.
 • Na odwrocie koperty musi znajdować się dokładny adres oferenta.
 • W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert Spółdzielnia nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
 • Ofertę składa się na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 • Minimalny termin związania ofertą wynosi 50 dni od terminu składania ofert.
 • Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium w wysokości 2100,00 najpóźniej do dnia 04.03.2019 r na rachunek bankowy Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w PKO BP SA Oddział 1 Bytom nr 73 1020 2368 0000 2102 0320 8733. W tytule przelewu należy podać: „wadium przetarg – lokal użytkowy przy ul. Mazurska 3 w Bytomiu”.
 • W celu skutecznego złożenia oferty, oferent wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w ogłoszeniu o przetargu.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 • Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób  i formie przewidzianej do złożenia ofert z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „Zmiana” lub „Wycofanie”. Koperty złożone w nieprawidłowej formie bez odpowiedniego oznaczenia nie będą uwzględnione.
 • Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena: 100% – zwycięzcą przetargu zostanie oferent, który zaproponuje najwyższą stawkę czynszu.
 • Jeżeli w przetargu kilku oferentów zaoferuje jednakową stawkę czynszu, będącą jednocześnie stawką najkorzystniejszą, Spółdzielnia zarządza licytację ustną z udziałem wyżej wymienionych oferentów w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty zgodnie z następującymi zasadami:
 1. licytacja ustna zwoływana jest w terminie nie późniejszym niż dwa tygodnie od dnia zawiadomienia uczestników o wynikach postępowania,
 2. cena wywoławcza jest równa stawce proponowanej przez oferentów,
 3. postąpienie ustalane jest w sposób odpowiedni do proponowanej stawki w przetargu,
 4. zaproponowana cena przestaje wiązać oferenta z chwilą gdy inny oferent zaproponował wyższą stawkę,
 5. licytacja dochodzi do skutku, gdy choć jeden z oferentów stawił się podczas licytacji,
 6. po ustaniu przebić, po trzecim wezwaniu, przewodniczący Komisji przetargowej kończy przetarg i ogłasza jego wynik.
 • Najemca z tytułu zawarcia umowy poza czynszem będzie zobowiązany do uiszczania opłaty z tytułu centralnego ogrzewania oraz zwrotu kosztów zimnej wody i kanalizacji.
 • Tytułem zabezpieczenia umowy oferent przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesiecznej opłaty za najem lokalu brutto.
 • Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od terminu składania ofert. O wyniku postępowania przetargowego Spółdzielnia zawiadomi pisemnie oferentów biorących udział w przetargu, po zatwierdzeniu przez Zarząd Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozstrzygnięcia przetargu.
 • Tekst umowy najmu lokalu, którego dotyczy przetarg dostępny jest do wglądu w siedzibie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój 25) .
 • Przetarg uznaje się za nieważny, jeśli w przetargu nie została złożona ani jedna oferta  niepodlegająca odrzuceniu, lub też w wyniku licytacji, o której mowa w pkt.14 nie wyłoniono     oferty najkorzystniejszej.
 • Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub jego części w każdym czasie bez podania przyczyny.

Wymagane oświadczenia i dokumenty

 • Wraz ze złożeniem oferty każdy oferent zobowiązany jest do złożenia:
 1. dowodu uiszczenia wadium;
 2. oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu;
 3. odpowiednio wydruku z CEIDG lub aktualnego wydruku z KRS, wystawionego nie później niż 3-miesiące przed terminem składania ofert;
 4. oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu oraz zaakceptowaniu treści umowy najmu przedmiotu przetargu;
 5. oświadczenie o zobowiązaniu się przez oferenta do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, zezwoleń oraz innych decyzji administracyjnych koniecznych do zgodnego z prawem korzystania z przedmiotu przetargu;
 6. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami wystawione nie później niż na 3-miesiące przed terminem składania ofert;
 7. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne wystawione nie później niż na 3-miesiące przed terminem składania ofert;
 8. oświadczenie oferenta, iż nie figuruję w jakimkolwiek rejestrze dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej działającym w oparciu o ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, oraz (w przypadku osób prawnych) że nie jest w stanie likwidacji lub upadłości.
 9. oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 10. oświadczenia czy oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 • Wszelkie oświadczenia i dokumenty są składane w oryginale.
 • Oświadczenia składa się na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • Jeżeli wraz z ofertą, która zostałaby uznana za najkorzystniejszą nie zostały złożone wszystkie wyżej wskazane wymagane oświadczenia lub dokumenty, lub też w razie składania oferty przez pełnomocnika, oferent nie złożył oryginału pełnomocnictwa, Spółdzielnia wzywa oferenta do uzupełnienia braków w wyżej wymienionym zakresie, w terminie trzech dni od otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia oferty.

Wadium

 • Wadium zwraca się niezwłocznie:
 1. na wniosek oferenta, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert;
 2. oferentowi, którego oferta została odrzucona oraz oferentom, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza;
 3. w wyniku przetargu zawarto umowę i wniesiono kaucję zabezpieczającą (o ile była wymagana, a kwota wadium nie stanowi jednocześnie zabezpieczenia).
 • Zatrzymuje się wadium jeżeli:
 1. oferent wycofał lub zmienił ofertę po terminie składania ofert;
 2. oferent, który przetarg wygrał, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie przez okres siedmiu dni od otrzymania informacji o wyborze jego oferty jako oferty najkorzystniejszej.

Pełnomocnictwo

 • Dopuszcza się składanie ofert przez pełnomocników.
 • Pełnomocnictwo winno zawierać co najmniej:
 1. informację, jakiego postępowania dotyczy;
 2. wskazanie osoby pełniącej funkcję pełnomocnika;
 3. wyszczególnienie, jakie czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
 • Pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta składa się w oryginale wraz z ofertą.

Oględziny przedmiotu umowy:

Spółdzielnia umożliwia oględziny przedmiotu umowy. W celu dokonania oględzin lokalu użytkowego położonego w Bytomiu przy ul. Mazurskiej 3 należy skontaktować się z Administracją Osiedla Nr 2 BSM, 41-907 Bytom, ul. Mazurska 3, telefon 32 386 10 83.

Załącznik nr 1 – formularz oferty wraz z zawartymi w nim oświadczeniami oferenta

Załącznik nr 2 – informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Bytomską Spółdzielnię Mieszkaniową

 

Na roboty budowlane
Na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu