Na lokale mieszkalne
 
Na najem lokali mieszkalnych i garaży
 
Na lokale użytkowe
Bytom, 13.08.2018 r.
Przetarg ofertowy na wynajem lokali użytkowych

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na wynajem lokali użytkowych:
ul. Mazurska 3 w Bytomiu, pow 67,36 m2, instalacja elektryczna, c.o., wod-kan.
Lokal położony w pawilonie handlowo-usługowym.
ul. Chorzowska 57 w Bytomiu, pow. 33,60 m2, instalacja elektryczna, c.o., wod-kan. Lokal położony w pawilonie handlowo-usługowym.
ul. Chorzowska 27c w Bytomiu, pow. 55,70 m2, instalacja elektryczna, c.o., wod-kan. Lokal położony w pawilonie handlowo-usługowym.
pl. Wojska Polskiego 9 w Bytomiu, pow. 19,78 m2, instalacja elektryczna, c.o. wod-kan. Lokal położony w pawilonie handlowo-usługowym.
Minimalna stawka za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wynosi:
– ul. Mazurska 3 – 10,00 zł netto,
– ul. Chorzowska 57 – 11,00 zł netto,
– ul. Chorzowska 27c – 13,00 zł netto,
– pl. Wojska Polskiego 9 – 17,00 zł netto.
Stawka nie obejmuje opłat za media.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
1.500,00 zł na lokal przy ul. Mazurskiej 3,
1.300,00 zł na lokal przy ul. Chorzowskiej 57,
1.100,00 zł na lokal przy ul. Chorzowskiej 27c,
700,00 zł na lokal przy pl. Wojska Polskiego 9,
do dnia 27.08.2018 r. na rachunek Spółdzielni w PKO BP SA Oddział 1 Bytom nr 73 1020 2368 0000 2102 0320 8733 (potwierdzenie przelewu należy dołączyć do oferty). W przypadku nie przystąpienia do przetargu lub uchylenia się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
Przed złożeniem oferty oferent obowiązany jest ustalić w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, możliwość przeznaczenia lokalu pod określona planowaną przez oferenta działalność gospodarczą.
Oferta powinna zawierać:
– datę sporządzenia, pełną nazwę oferenta – przedsiębiorcy, adres siedziby firmy, telefon kontaktowy,
– krótką charakterystykę dotychczasowej działalności,
– deklarowaną stawkę netto za 1m2 pow. użytkowej wraz z określeniem działalności, jaka będzie prowadzona w lokalu,
– uwierzytelnioną kserokopię aktualnego (z ostatnich 3 m-cy) odpisu z KRS lub wpisu do CEIDG,
– aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie składek ZUS,
– aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – US,
– oświadczenie oferenta – przedsiębiorcy, iż znany jest mu stan techniczny lokalu i ewentualny remont, odnowienie lokalu wykonane zostaną przez niego we własnym zakresie i na jego koszt, [pobierz oświadczenie]
– oświadczenie oferenta – przedsiębiorcy, iż we własnym zakresie, na własny koszt i na własne ryzyko uzyska wszelkie konieczne przewidziane przepisami prawa zezwolenia, uzgodnienia i opinie związane z dostosowaniem lokalu do wymogów działalności gospodarczej jaka będzie w nim prowadzona oraz poniesie koszty z tego tytułu, [pobierz oświadczenie]
– oświadczenie oferenta – przedsiębiorcy, iż zapoznał się z wzorcem umowy najmu lokalu i akceptuje jego treść, [pobierz oświadczenie]
– oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub oświadczenie osób reprezentujących osobę prawną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu oraz realizacji umowy najmu lokalu użytkowego. [pobierz oświadczenie]
Oferty w zamkniętych kopertach z informacją, którego lokalu dotyczy oferta, należy składać w terminie do dnia 27.08.2018 r. do godz. 16:30 w siedzibie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-902 Bytom, ul. Kolejowa 1a, pok.23. Komisyjne otwarcie ofert i wybór przyszłego najemcy nastąpi do dnia 31.08.2018 r.
Wybrany najemca przed podpisaniem umowy i przejęciem lokalu zobowiązany będzie do wpłaty na rachunek Spółdzielni kaucji zabezpieczającej w wysokości trzymiesięcznego czynszu najmu lokalu brutto.
Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych oraz wzorzec umowy najmu znajdują się do wglądu w Zespole ds. Lokali Użytkowych, Sprzedaży Usług i Wspólnot Mieszkaniowych (pokój nr 25) Spółdzielni.
Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny i bez wyboru oferenta.
Informacje o przedmiocie przetargu uzyskać można pod nr tel. 32 281-12-91 wew. 30, 31.

Na roboty budowlane
Na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu