Na lokale mieszkalne

Bytom, ul. Podhalańska 5/5 – pow. użytkowa 111,88 m²

 • Mieszkanie położone na parterze budynku XI kondygnacyjnego, składające się z 6 pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, kuchni, 2 łazienek, 2 wc, pom. gospodarczego oraz 6 przedpokoi, ogrzewanie centralne.
 • Z lokalem związany jest udział wynoszący 4399/100000 części w nieruchomości wspólnej.
 • Wartość rynkowa lokalu wynosi 209.520,00 zł. Wysokość wadium: 20.952 zł.

Administracja – ul. Mazurska 3 w Bytomiu (tel. 32 386-10-83).

Przetarg – licytacja odbędzie się w dniu 24.10.2019 r. o godz. 12:00 w sali nr 20 budynku Zarządu Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu ul. Kolejowa 1a.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do:

 • zapoznania się ze stanem technicznym lokalu oraz z regulaminem przetargu,
 • wpłacenia na rachunek bankowy PKO BP S.A. O/Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 wadium na co najmniej trzy dni przed oznaczoną datą przetargu tj. do dnia 21.10.2019 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej na ww. lokal mieszkalny. Dowód wpłaty należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
 • Wysokość kwoty postąpienia wynosi co najmniej 500 zł przy cenie wywoławczej powyżej 50.000 zł.

Spółdzielnia może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn, bądź unieważnić przetarg bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości (pokój nr 32) lub telefonicznie 32 281–12–91 wew. 42.

Na najem lokali mieszkalnych i garaży
Na lokale użytkowe
Na roboty budowlane
Na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu

Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu ul. Kolejowa 1a ogłasza, że w dniu 24.10.2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kolejowej 1a w Bytomiu sala nr 20 odbędzie się przetarg nieograniczony – w formie licytacji ustnej – na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Bytomiu przy ul. Witczaka, oznaczonego jako działka gruntu nr 174/11 o powierzchni 495,00 m², ujawniona w księdze wieczystej nr KA1Y/00051713/6/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu.


Działka położona jest na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działkę oznaczono na rysunku planu symbolem MW,U13 – tereny zabudowy wielorodzinnej z usługami. Brak prawnie uregulowanego dojazdu do działki.

Oferowane do sprzedaży prawo użytkowania wieczystego dotyczy niezabudowanej nieruchomości gruntowej, w związku z czym Gminie Bytom przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Cena wywoławcza wynosi 35.000,-zł. + VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące). Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winny przedstawić pełnomocnictwo, chyba że ich uprawnienie do działania w imieniu osób prawnych wynika z innego dokumentu;
 2. złożenie bezpośrednio przed przetargiem:
  – pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze wskazanymi w ogłoszeniu warunkami przetargu oraz o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości;
  – pisemnego zadeklarowania, że w razie wygrania przetargu wygrywający przetarg zawrze ze Spółdzielnią umowę warunkową kupna – sprzedaży w terminie 14-tu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu oraz umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu w przypadku, kiedy Gmina Bytom nie skorzysta z prawa pierwokupu, w terminie 14-tu dni od powiadomienia przez Spółdzielnię;
 3. wpłata wadium w wyznaczonym terminie z dowodem na tę okoliczność.
  Wadium w wysokości 3.500 zł należy wpłacić na rachunek Spółdzielni PKO BP S.A. O/Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 do dnia 21.10.2019 r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółdzielni. Wadium pobrane od wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi, lecz zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości przy zawieraniu warunkowej umowy sprzedaży.

 • Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli wygrywający przetarg nie dokona zawarcia ze Spółdzielnią warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży w terminie i kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.
 • Wadium pobrane od wygrywającego przetarg zostanie zwrócone w przypadku skorzystania przez Gminę Bytom z prawa pierwokupu.
 • Wadium osób, które nie wygrały przetargu, podlega zwrotowi na konto bankowe w terminie do siedmiu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Kwota postąpienia w przetargu wynosi co najmniej 500,-zł.

Przy zawieraniu umowy warunkowej na poczet ceny nieruchomości wylicytowanej w drodze przetargu zalicza się kwotę wpłaconego wadium. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny wylicytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy warunkowej oraz umowy ostatecznej ponosi Nabywca.
Spółdzielnia może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn, bądź unieważnić przetarg bez podania przyczyn.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Dziale Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości Spółdzielni (pokój nr 33) lub telefonicznie 32/ 281-12-91 wew. 29