Mieszkania przeznaczone do przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu

Bytom ul. Małachowskiego 12/9 – pow. użytkowa 48,50 m2  godzina przetargu 12:00

Mieszkanie położone na czwartym piętrze budynku V kondygnacyjnego, składające się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, ogrzewanie centralne, balkon.

Wartość rynkowa lokalu wynosi 154 200,00 zł. Wysokość wadium 15 420,00 zł.

Bytom ul. Małachowskiego 9a/34 – pow. użytkowa  37,03 m2  godzina przetargu 12:20

Mieszkanie położone na pierwszym piętrze budynku V kondygnacyjnego, składające się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, balkon, brak ogrzewania (możliwość podłączenia do sieci c.o.).

Wartość rynkowa lokalu wynosi 111 500,00 zł. Wysokość wadium 11 150,00 zł.

Osoby, o których mowa w art. 11 ust. 2a usm mogą zgłaszać roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu nie później niż do czasu otwarcia przetargu. Osoba ta obowiązana jest złożyć pisemny wniosek w tym zakresie w Dziale ds. Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości (pokój nr 32).

Przetarg – licytacja odbędzie się w dniu 07.12.2023 r. w Sali nr 20 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kolejowej 1A w Bytomiu (II piętro). 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do:

    • Zapoznania się ze stanem technicznym lokali oraz z regulaminem przetargu (Rozdział XII Regulaminu określającego zasady przyjęć w poczet członków spółdzielni, zasady zawierania umów o ustanowienie praw do lokali i ich zamiany oraz przeniesienie własności lokali na członka),
    • Osoby umocowane do reprezentowania mocodawcy w przetargu zobligowane są do przedłożenia do akt przetargu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
    • Wpłacenia na rachunek bankowy PKO BP S.A. O/Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 wadium, na co najmniej trzy dni przed oznaczoną datą przetargu tj. do dnia 04.12.2023 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej na dany lokal mieszkalny. Dowód wpłaty należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółdzielni.

Wysokość kwoty postąpienia wynosi, co najmniej 1.000 zł przy cenie wywoławczej powyżej 50.000 zł.

Spółdzielnia może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn, bądź unieważnić przetarg bez podania przyczyn, o czym poinformuje przez ogłoszenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni ul. Kolejowa 1A w Bytomiu (III piętro).

Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale ds. Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości pok. nr 32 oraz telefonicznie pod numerem tel.: 32/ 281–12–91 wew. 42.