Najem lokali mieszkalnych i garaży

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bytomiu ul. Kolejowa 1a ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy pisemny na najem instytucjonalny na okres pięciu lat od daty zawarcia umowy (z możliwością jej ewentualnego przedłużenia) nw. lokalu mieszkalnego:

Lokal mieszkalny nr 8 przy ul. Matejki 16 w Bytomiu o całkowitej powierzchni użytkowej 33,25 m2 położony na drugim piętrze budynku IV kondygnacyjnego, składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju.

Minimalna wysokość stawki czynszu wynosi 34,32 zł/m2/m-c.

Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją osiedla przy Pl. Wojska Polskiego 9 w Bytomiu tel. 32/ 281-45-45.

Do wylicytowanej stawki czynszowej dolicza się opłaty za świadczenia uzyskiwane od Wynajmującego określone w umowie oraz opłaty niezależne od Wynajmującego.

Warunki do złożenia oferty są dostępne w Dziale Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości pok. nr 32 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.bsm.bytom.pl.

Oferty w zamkniętych kopertach z informacją „Przetarg na najem instytucjonalny – ul. Matejki 16/8” należy składać w terminie do dnia 29.05.2023 r. do godz. 16.30 w siedzibie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-902 Bytom, ul. Kolejowa 1a, pok. 23. Komisyjne otwarcie ofert i wybór przyszłego najemcy nastąpi do dnia 12.06.2023 r.

Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny i bez wyboru oferenta.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod nr tel. 32/ 281-12-91 wew. 42.

Warunki do złożenia oferty na najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Matejki 16/8 zatwierdzone Uchwałą Zarządu BSM nr 128/2023 z dnia 26.04.2023 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.000 zł najpóźniej do dnia 29.05.2023 r. na rachunek Spółdzielni w PKO BP SA O/Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 (potwierdzenie przelewu należy dołączyć do oferty). Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółdzielni. Wadium pobrane od wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi, lecz zaliczeniu na poczet kaucji. Wadium osób, które nie wygrały przetargu, podlega zwrotowi na konto bankowe w terminie do siedmiu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Oferta powinna zawierać:

  • datę sporządzenia, pełną nazwę oferenta, adres, telefon kontaktowy,
  • dowód wpłaty wadium w wysokości 1.000 zł,
  • oświadczenie oferenta, iż znany jest mu stan techniczny lokalu i ewentualny remont, odnowienie lokalu zostaną wykonane przez niego we własnym zakresie i na jego koszt,
  • oświadczenie oferenta, iż zapoznał się z wzorcem umowy najmu instytucjonalnego lokalu i akceptuje jego treść, deklarowaną stawkę za 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • oświadczenie składającego ofertę, że po zawarciu umowy najmu instytucjonalnego lokalu złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym podda się egzekucji i zobowiąże się (po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu instytucjonalnego lokalu) do opróżnienia i wydania lokalu,
  • oświadczenie o gotowości wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu i podpisania umowy najmu instytucjonalnego w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wygranym przetargu. W przypadku niepodpisania umowy wpłacone wadium przepada.

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bytomiu ul. Kolejowa 1a ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy pisemny na najem instytucjonalny na okres pięciu lat od daty zawarcia umowy (z możliwością jej ewentualnego przedłużenia) nw. lokalu mieszkalnego:

Lokal mieszkalny nr 11 przy ul. Kossaka 26 w Bytomiu o całkowitej powierzchni użytkowej 32,50 m2 położony na trzecim piętrze budynku IV kondygnacyjnego, składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, ogrzewanie centralne.

Minimalna wysokość stawki czynszu wynosi 41,54 zł/m2/m-c.

Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją osiedla przy Pl. Wojska Polskiego 9 w Bytomiu tel. 32/ 281-45-45.

Do wylicytowanej stawki czynszowej dolicza się opłaty za świadczenia uzyskiwane od Wynajmującego określone w umowie oraz opłaty niezależne od Wynajmującego.

Warunki do złożenia oferty są dostępne w Dziale Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości pok. nr 32 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.bsm.bytom.pl.

Oferty w zamkniętych kopertach z informacją „Przetarg na najem instytucjonalny – ul. Kossaka 26/11” należy składać w terminie do dnia 29.05.2023 r. do godz. 16.30 w siedzibie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-902 Bytom, ul. Kolejowa 1a, pok. 23. Komisyjne otwarcie ofert i wybór przyszłego najemcy nastąpi do dnia 12.06.2023 r.

Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny i bez wyboru oferenta.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod nr tel. 32/ 281-12-91 wew. 42.

Warunki do złożenia oferty na najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Kossaka 26/11 zatwierdzone Uchwałą Zarządu BSM nr 129/2023 z dnia 26.04.2023 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.000 zł najpóźniej do dnia 29.05.2023 r. na rachunek Spółdzielni w PKO BP SA O/Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 (potwierdzenie przelewu należy dołączyć do oferty). Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółdzielni. Wadium pobrane od wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi, lecz zaliczeniu na poczet kaucji. Wadium osób, które nie wygrały przetargu, podlega zwrotowi na konto bankowe w terminie do siedmiu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Oferta powinna zawierać:

  • datę sporządzenia, pełną nazwę oferenta, adres, telefon kontaktowy,
  • dowód wpłaty wadium w wysokości 1.000 zł,
  • oświadczenie oferenta, iż znany jest mu stan techniczny lokalu i ewentualny remont, odnowienie lokalu zostaną wykonane przez niego we własnym zakresie i na jego koszt,
  • oświadczenie oferenta, iż zapoznał się z wzorcem umowy najmu instytucjonalnego lokalu i akceptuje jego treść,
  • deklarowaną stawkę za 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • oświadczenie składającego ofertę, że po zawarciu umowy najmu instytucjonalnego lokalu złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym podda się egzekucji i zobowiąże się (po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu instytucjonalnego lokalu) do opróżnienia i wydania lokalu,
  • oświadczenie o gotowości wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu i podpisania umowy najmu instytucjonalnego w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wygranym przetargu. W przypadku niepodpisania umowy wpłacone wadium przepada.