Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż zgodnie z decyzją nr GL.RZT.70.126.2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bytom, zgodnie z którą od dnia 4 stycznia 2024 roku zmianie ulega cena za dostawę wody i odprowadzanie ścieków z 15,95zł/m3 na 20,21 zł/m3  (wzrost 26,7%) oraz stawka opłaty abonamentowej.

Przedmiotowa opłata jest opłatą niezależną od Spółdzielni.

Nowa stawka obejmuje ceny:

  • za dostarczoną wodę, w wysokości 7,68 zł/m3
  •  za odprowadzenie ścieków, w wysokości 12,53 zł/m3

Łącznie 20,21 zł/m3

W załączeniu:

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie gminy Bytom na okres 3 lat.