Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż zgodnie z decyzją nr GL.RZT.70.29.2020 z dnia 02.11.2020 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zatwierdziło taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytom na okres 3 lat, zgodnie z którymi od dnia 4 grudnia 2022 r. zaczęły obowiązywać ceny i stawki ww. taryfy tj. zmianie ulega cena za dostawę wody i odprowadzanie ścieków z 15,60 zł/m3 na 15,95 zł/m3.

Nowa stawka obejmuje ceny:

• za dostarczoną wodę, w wysokości 6,33 zł/m³

• za odprowadzenie ścieków, w wysokości 9,62 zł/m³

Łącznie 15,95 zł/m³

W załączeniu:

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na ternie gminy Bytom na okres 3 lat.