Informacja w sprawie rozliczenia kosztów zakupu ciepła oraz metod i możliwości zmiany sposobu rozliczenia centralnego ogrzewania w budynkach BSM.

Zarząd BSM informuje, że zgodnie z zapisami § 26 „Regulaminu określającego zasady rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie lokali i budynków oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie do budynków w Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” rozliczenie kosztów zakupu ciepła na cele centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych odbywa się:

  1. na podstawie wskazań urządzeń wskaźnikowych (podzielników kosztów);
    lub
  2. w oparciu o powierzchnię lokali (rozliczanych według m² powierzchni użytkowej lokalu).

Ewentualna zmiana systemu rozliczeniowego ze zindywidualizowanego (według podzielników) na zryczałtowany (według powierzchni użytkowej lokalu – m²) może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy zażąda tego w formie pisemnej większość użytkowników lokali zasilanych z węzła cieplnego lub budynku wyposażonego w układ pomiarowo-rozliczeniowy.

Na podstawie § 129 ust. 3 Statutu większość współwłaścicieli nieruchomości, liczona jest według zasady, że na jeden lokal przypada jeden głos.

Złożenie pisemnej deklaracji o zmianie sposobu rozliczania ciepła w danej nieruchomości wymaga zgłoszenia w terminie do końca okresu rozliczeniowego, tj. do 31 sierpnia danego roku. W przypadku gdy deklaracja ta zostanie złożona przez Państwa w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego, zmiana sposobu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania nastąpi od następnego okresu rozliczeniowego.

Wobec powyższego pragniemy podkreślić, że to Państwo sami jako współwłaściciele nieruchomości decydujecie o stosowanej w tej nieruchomości metodzie rozliczenia kosztów zakupu ciepła na cele centralnego ogrzewania.