Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż zgodnie z decyzją nr GL.RZT.70.126.2023 z dnia 19.12.2023 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bytom, zgodnie z którą od dnia 4 stycznia 2024 roku zmianie ulega cena za dostawę wody i odprowadzanie ścieków z 15,95zł/m3 na 20,21 zł/m3 (wzrost 26,7%) oraz stawka opłaty abonamentowej.

Przedmiotowa opłata jest opłatą niezależną od Spółdzielni.

Nowa stawka obejmuje ceny:

– za dostarczoną wodę, w wysokości 7,68 zł/m3

– za odprowadzenie ścieków, w wysokości 12,53 zł/m3

Łącznie 20,21 zł/m3

* Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na ternie gminy Bytom na okres 3 lat.

UWAGA:

Ze względu na fakt, iż o powyższej zmianie Spółdzielnia została powiadomiona dopiero dnia 28.12.2023r, co spowodowało brak możliwości przesłania Mieszkańcom informacji o zmianie opłat za lokale mieszkalne, prosimy o powiększenie bieżących wpłat za wodę według zasady:

kwotę 4,26 zł razy ilość m3 wskazanych w Państwa bieżącej zaliczce za wodę i kanalizację.

Zawiadamiamy, iż nowe zaliczki za wodę i kanalizację zostaną przeliczone po rozliczeniu wody za II półrocze 2023 r.

ZAŁĄCZNIK