Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje właścicieli/mieszkańców lokali w budynkach wielolokalowych, iż zgodnie z zapisami Ustawy z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 z późn. zmianami) przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą lub maksymalnej ceny dostawy ciepła. Nadmieniamy, iż od 1 lipca 2023 r. Fortum Silesia S.A. wprowadziła nową taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OKA.4210.37.2023.RZ z dnia 06.06.2023 r., która skutkuje przekroczeniem cen maksymalnych tj. cen i stawek opłat stosowanych w dniu 30 września 2022 r. powiększonych o 40% (publikowanych przez Prezesa URE) ,o których mowa w w/w ustawie w pozycjach cena za zamówioną moc cieplną oraz cena ciepła.

Wyjaśniamy, iż zgodnie z art. 3a powyższej ustawy, dla bytomskiego systemu ciepłowniczego maksymalna cena dostawy ciepła, jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe oraz ceny dostawy ciepła obliczanej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła. Wobec tego, dla uprawnionych odbiorców do otrzymania rekompensaty należących do grup taryfowych A1, A2, A3, A4 od 01.07.2023 r. jest stosowana cena najniższa z wyżej wymienionych, czyli średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę za usługi przesyłowe, która obowiązywać będzie w rozliczeniach z odbiorcami do 31.12.2023 r.

W związku z powyższym Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa poniżej przedstawia porównanie wysokości kosztu ogrzania m2/m-c przy zastosowaniu cen ciepła z rekompensatą, a wysokości kosztu ogrzania m2/m-c według cen i stawek określonych w taryfie dla ciepła obowiązującej od 01.07.2023 r. Wysokość w/w kosztu została określona na podstawie zużycia ciepła w okresie od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r. na poszczególnych nieruchomościach.

Załącznik 1