Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  informuje właścicieli/Mieszkańców lokali w budynkach wielolokalowych, iż  zgodnie z zapisami Ustawy z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 z późn. zmianami) przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami  średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą lub maksymalnej ceny dostawy ciepła.

Z uwagi na fakt, iż od 1 lipca 2023 r. Fortum Silesia S.A. wprowadziła nową taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OKA.4210.37.2023.RZ z dnia 06.06.2023 r., która skutkuje przekroczeniem cen maksymalnych tj. cen i stawek opłat stosowanych w dniu 30 września 2022 r. powiększonych o 40%, o których mowa w w/w ustawie w pozycjach cena za zamówioną moc cieplną oraz cena ciepła; wobec uprawnionych odbiorców należących do grup taryfowych A1, A2, A3, A4 są stosowane najkorzystniejsze dla odbiorcy ceny dostawy ciepła, tj. nie przekraczające cen maksymalnych.

Maksymalna cena za zamówioną moc cieplną wynosi  271.992,14 zł/MW netto, rata miesięczna 22.666,01 zł/MW/m-c netto, natomiast maksymalna cena ciepła wynosi 55,66 zł/GJ netto. Ceny maksymalne obowiązywać będą w rozliczeniach z odbiorcami do 31.12.2023 r. Pozostałe składniki, tj. cena nośnika ciepła i stawki opłat za usługi przesyłowe fakturowane są zgodnie z zatwierdzoną taryfą dla ciepła.

W związku z powyższym Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa poniżej przedstawia porównanie wysokości kosztu ogrzania m2/m-c przy zastosowaniu cen ciepła z rekompensatą, a wysokości kosztu ogrzania m2/m-c według cen i stawek określonych w taryfie dla ciepła obowiązującej od 01.07.2023 r. Wysokość w/w kosztu została określona na podstawie zużycia ciepła w okresie od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r. na poszczególnych nieruchomościach

Załącznik 1