Szanowni Państwo, Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż  od dnia 1 lipca 2023 r. Fortum Silesia S.A. wprowadziła nową taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OKA.4210.37.2023.RZ z dnia 06.06.2023 r.

Nowa taryfa skutkuje przekroczeniem cen maksymalnych tj. cen i stawek opłat stosowanych w dniu 30 września 2022 r. powiększonych o 40%, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł  ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) w pozycjach cena za zamówioną moc cieplną oraz cena ciepła.

Dlatego też, zgodnie z ww. ustawą, wobec uprawnionych odbiorców należących do grup taryfowych A1, A2, A3, A4 będą stosowane najkorzystniejsze dla odbiorcy ceny dostawy ciepła, tj. nie przekraczające cen maksymalnych. Maksymalna cena za zamówioną moc cieplną wynosić będzie 271.992,14 zł/MW netto, rata miesięczna 22.666,01 zł/MW/m-c netto, natomiast maksymalna cena ciepła wynosić będzie 55,66 zł/GJ netto. Ceny maksymalne obowiązywać będą do 31.12.2023 r. Pozostałe składniki, tj. cena nośnika ciepła i stawki opłat za usługi przesyłowe fakturowane będą zgodnie z zatwierdzoną taryfą dla ciepła.

W związku z powyższym Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa po dokonaniu analizy planowanych kosztów w stosunku do naliczonych zaliczek dla każdej nieruchomości z osobna powiadomi Państwa
o ewentualnej zmianie zaliczek z tytułu centralnego ogrzewania oraz centralnie ciepłej wody.

Koszty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę  stanowią istotny element opłaty czynszowej, jednak są to opłaty niezależne od Spółdzielni.