W związku z zakończeniem obowiązywania aktualnej taryfy dla ciepła PEC Sp. z o.o. zobowiązane było do przedłożenia do zatwierdzenia nowej taryfy, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.101.2022.KTW z dnia 07.11.2022 r. i ogłoszona w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 724(1984) z dnia 08.11.2022 r.

Nowa taryfa dla ciepła obowiązywać będzie w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 01 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2023 r.

Podjęte przez przedsiębiorstwo działania optymalizacyjne oraz organizacyjne pozwoliły w chwili obecnej uniknąć drastycznego wzrostu opłat. Średni wzrost cen i stawek opłat za ciepło zawartych w taryfie dla ciepła wynosi 9,57%, w tym: dla grup taryfowych A wzrost wynosi 9,34%, a dla grup taryfowych B 9,81%.