Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w pięciu częściach, w dniach:

 1. 29 sierpnia 2022 r. o godz. 16:00 – w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2, w Bytomiu, przy ul. Arki Bożka 21 – dla Członków Spółdzielni posiadających prawa do lokali w nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność BSM, w obrębie ulic: Małachowskiego 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9a, 11 i 8 – 20; Tatrzańskiej 3, 4; Bałtyckiej 2, 4; Mazurskiej 1, 5, 37, 7-35, Podhalańskiej 2-8, 10-16, 18-22, 24-30, 32-36, 38-44, 3, 5, 7, 9, 11; Wróblewskiego 2-8, 10-14, 16-20, 17, 9-13, 15-17, 19-25; Zabrzańskiej 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92.

 Garaże przy ul. Zabrzańskiej 90 a-b.

 • 30 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00 – w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2, w Bytomiu, przy ul. Arki Bożka 21 dla Członków posiadających prawa do lokali w nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność BSM,  w obrębie ulic:

Gen. Grota Roweckiego 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 25, 27, 29; Orzegowskiej 20, 22, 24, 26, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 72, 74 – 80;  Godulskiej 3, 4;  Adolfa Piątka 17, 17a, 25, 25a; Fitelberga 1; Garaże przy ul. Godulskiej 4, 4 a-c, Orzegowskiej 18, 84.

 • 31 sierpnia 2022 r.  o  godz.  16:00  –  w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2, w Bytomiu, przy ul.  Arki  Bożka  21 – dla Członków Spółdzielni  posiadających prawa do lokali w stanowiących własność lub współwłasność BSM, w  obrębie ulic: Alojzjanów 30, 30a, 32, 34, 36, 38, 38a; Matejki 13, 16-18, 18a, 20; Sokoła 9; Grottgera 1;  Kossaka 23-25, 26-28; Lenartowicza 4a; Żeromskiego 29, Piłsudskiego 69a; Orląt Lwowskich 12a; Sokoła 16-20; Szkolnej 10, 11; Witczaka 33, 39-41, 70, 72; przy placach: Akademickim 2, Grunwaldzkim 8-8a, 15; Wojska Polskiego 1-6, 7, 8, 10, 11. 

Garaże przy ulicach: Alojzjanów 36a,  Matejki 13a; Sokoła 7a; Witczaka 70a, 70b; Garaże przy pl. Grunwaldzkim 15a, w pawilonie handl.-usług. przy ul. Matejki 18b; garaże w pawilonie handl.-usług. przy pl. Wojska Polskiego 9.

 • 01 września 2022 r. o godz. 16:00  –  w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2, w Bytomiu, przy ul.  Arki Bożka 21  –  dla Członków Spółdzielni posiadających prawa do lokali w nieruchomościach  stanowiących  własność  lub  współwłasność BSM, w obrębie ulic: Chorzowskiej 12a, 16, 18, 20, 27, 27a, 27b, 29, 29a, 29b, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55;  Cichej 1a;  Arki Bożka 5-5a, 7, 8, 9-13, 10, 15, 17;

Adamka 22 a-f,  24 a-h, 26 a-h, 28 a-f; Armii Krajowej 26, 26 a-c, Cyryla i Metodego 3, 3a; Ostatniej 2 a-d.

Garaże przy ulicach: Arki Bożka 12–12a, 12b, 14–14a,  Chorzowskiej (DOKP), Chorzowskiej 27d, 57 oraz garaże przy ul. Ostatniej 2e.

 • 02 września 2022 r.  o  godz. 16:00  –  w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2, w Bytomiu, przy ul. Arki Bożka 21 – dla Członków Spółdzielni posiadających prawa do lokali w nieruchomościach  stanowiących własność lub współwłasność BSM, w obrębie ulic: Wyzwolenia 14-20, 22-28, 30-38, 40-42, 48-50, 52-54, 56-58, 76-80, Wyzwolenia 93, 95, 97-103,  Zabrzańskiej 12-14, 16-18, 20-22, Zabrzańskiej 24, 26,  Zabrzańskiej 42–44, 46–48; Pomorskiej 9-11, 13-15, 17-19-21.

Garaże przy ul. Wyzwolenia oraz garaże przy ul. Mochnackiego 40-60.           

Porządek obrad (dla każdej części Walnego Zgromadzenia taki sam):

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności pod względem prawidłowości jego zwołania oraz liczby obecnych na nim Członków BSM oraz odczytanie listy pełnomocnictw.
 2. Zgłaszanie kandydatur do Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia oraz wybory Członków Prezydium (wybór w głosowaniu jawnym: Przewodniczącego każdej części Walnego Zgromadzenia, Sekretarza i Asesora/ów).
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla danej części Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie zgłoszonych kandydatów na Członków Rady Nadzorczej BSM, na kadencję 2022 – 2025 oraz głosowanie tajne w sprawie uchwały dotyczącej wyboru Członków Rady Nadzorczej BSM.
 6. Przedstawienie, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał zgłoszonych w trybie określonym w § 50 ust. 8 Statutu.
 7. Przedstawienie,  dyskusja  i  głosowanie  nad  projektami uchwał w sprawie zmiany Statutu BSM.
 8. Przedstawienie, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy  zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.  
 9. Przedstawienie, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.
 10. Przedstawienie, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia  Sprawozdań  Zarządu BSM  z  działalności Spółdzielni  w 2020  roku oraz  w 2021 roku;
  b) zatwierdzenia Sprawozdań finansowych Spółdzielni za 2020 rok oraz za 2021 rok wraz ze  sprawozdaniami z badań wykonanych przez biegłego rewidenta i opiniami Rady Nadzorczej;
  c) ustalenia sposobu rozliczenia wyników bilansowych – podziału nadwyżek bilansowych  za 2020 rok oraz za 2021 rok;
  d) zatwierdzenia Sprawozdań Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością Spółdzielni w 2020 roku oraz w roku 2021 wraz z informacją o wynikach lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2017 – 2018 – 2019.
 11. Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach udzielenia absolutorium Członkom Zarządu BSM za 2020 rok i za 2021 rok.
 12. Wolne glosy.
 13. Informacja Przewodniczącego danej części Walnego Zgromadzenia o trybie i terminie podsumowania wyników odbytych na każdej części Walnego Zgromadzenia  głosowań oraz o sposobie poinformowania Członków o uchwałach podjętych i nie podjętych przez Walne Zgromadzenie w wyniku tych głosowań.
 14. Zamknięcie zebrania.

Materiały objęte porządkiem obrad zostaną wyłożone do wglądu Członków Spółdzielni w dniach i godzinach pracy BSM, w siedzibach Administracji: NR 1 (ul. Orzegowska 40), NR 2 (ul. Mazurska 3); NR 3 (ul. Chorzowska 57); NR  4  (pl.  Wojska  Polskiego  9) i NR 5 (ul. Zabrzańska 10), w budynku biura   Zarządu   Spółdzielni  –  pokój  nr  21  (ul.  Kolejowa 1a),  w  Bytomiu  oraz  zostaną udostępnione  na stronie internetowej Spółdzielni www.bsm.bytom.pl (podstronie adresowanej do Członków Spółdzielni), w terminie wynikającym z § 33 ust. 2 w związku z § 50 ust. 7 Statutu BSM. Prawo do zapoznania się z tymi dokumentami przysługuje Członkom Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej BSM w kadencji 2022 – 2025 zgłaszają Członkowie Spółdzielni w trybie i  na  zasadach  określonych  w § 50 ust. 18 Statutu BSM.

Członek (Pełnomocnik Członka), biorący udział w Walnym Zgromadzeniu odbywanym w częściach, podpisuje się na liście obecności prowadzonej przez obsługę techniczną zebrania, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, w celu zweryfikowania z rejestrem  Członków (§ 39 Statutu BSM).

Zarząd podkreśla równocześnie, iż zgodnie z wymogami określonymi w aktualnie obowiązujących przepisach, Spółdzielnia zapewni uczestnikom poszczególnych części Walnego Zgromadzenia bezpieczeństwo i niezbędne środki ochrony, mające na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.