Zgodnie z  Uchwałą nr XXXIII/429/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu z 28.11.2016 r. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. informuje, że od 1 stycznia 2017 r. będą obowiązywały nasępujące taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowanienie ścieków:

– cena za dostarczoną wodę 5,72 zł

– cena za odprowadzenie ścieków 8,55 zł

Na podstawie w/w uchwały Zarząd BSM we wszystkich zsobach wprowadza zmianę ceny wody i odprowadzania ścieków w kwocie łącznej brutto 14,27 zł/m3

Zarząd ustala również nową stawkę opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla lokali, które ze względu na brak wodomierzy indywidualnych rozliczane są ryczałtowo (wziąwszy pod uwagę cenę wody i normatyw):

lokale bez c. c. w . (cena wody 14,27 zł /m3 x normatyw 10,50 m3) = 149,84 zł/osobę zamieszkałą w lokalu/m-c