Na podstawie:

– decyzji nr GL.RET.070.7.4.2018.EK z dnia 19 kwietnia 2018 r., Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. zmian od 22 maja 2019 r. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytom,

– art. 4 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. Ul. z 2018 r., poz. 845)

–  § 61 pkt 11 Statutu BSM

z dniem 01 czerwca 2019 r. Zarząd BSM – Uchwałą nr 141/2019 wprowadza zmianę ceny wody i odprowadzania ścieków, w łącznej kwocie brutto 14,52 zł/m3