Biorąc pod uwagę fakt, że niektóre wnioski np. w sprawie zajęcia na wyłączność pomieszczeń wspólnego użytku są składane w Spółdzielni z nieczytelnymi podpisami osób wyrażających swoją opinię we wnioskowanym zakresie, informuje się zainteresowanych, że pod treścią wniosku powinny być zamieszczone rubryki z: "liczbą porządkową", "adresem lokalu", "imieniem i nazwiskiem osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu" oraz "czytelny podpis" osoby wyrażajacej opinię we wniosku.