powrót>>       

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

 

Na podstawie § 6 pkt 10 w związku z § 113 ust. 1 pkt 9 Statutu, uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa, zwana dalej „Spółdzielnią", tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, zwany w dalszej części Regulaminu „Funduszem".

2. Celem funduszu remontowego jest zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów remontów, do których zobowiązana jest Spółdzielnia w celu utrzymania zasobów mieszkaniowych w odpowiednim stanie technicznym.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) remontach - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejących nieruchomościach mieszkaniowych lub mieniu Spółdzielni robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
Za remonty uważa się także: wykonywanie dociepleń ścian zewnętrznych budynków, wymianę dźwigów osobowych, wykonywanie placyków gospodarczych, miejsc parkingowych itp.
Zakres obowiązków remontowych Spółdzielni określają: „Regulamin określający obowiązki członka i Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali w BSM" oraz „Regulamin określający zasady rozliczeń przychodów i kosztów Spółdzielni oraz zasady ustalania opłat za lokale";
2) nieruchomości mieszkaniowej - należy przez to rozumieć nieruchomość, w skład której wchodzi przynajmniej jeden budynek mieszkalny stanowiący własność lub współwłasność Spółdzielni;
3) mieniu Spółdzielni - należy przez to rozumieć nieruchomości określone w art.40 Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w szczególności nieruchomości służące prowadzeniu przez Spółdzielnię działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej, usługowej, społecznej, oświatowo - kulturalnej, administracyjnej i innej, zabudowane budynkami i innymi urządzeniami, nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków lub zespołów budynków z zastrzeżeniem art. 49 Kodeksu cywilnego, oraz nieruchomości niezabudowane;
4) nieruchomości wspólnej - należy przez to rozumieć grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w nieruchomości, w której choć jeden lokal stanowi odrębną własność;
5) mieniu wspólnym - należy przez to rozumieć nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkałe w określonych budynkach lub osiedlach. Stanowią je: drogi, place, parkingi, piaskownice, huśtawki, ławki, urządzenia infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem budynków lub osiedli (np. placyki gospodarcze).

§ 3

1. Fundusz tworzy się z:
1) odpisów dokonywanych w ciężar kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokościach wynikających z potrzeb remontowych nieruchomości mieszkaniowych określonych w corocznych planach gospodarczych uchwalanych przez Radę Nadzorczą, w oparciu o jednostkę rozliczeniową funduszu wynikającą z „Regulaminu określającego zasady rozliczeń przychodów i kosztów Spółdzielni oraz zasady ustalania opłat za lokale". Odpisy na fundusz dotyczą:
a) członków Spółdzielni,
b) właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni,
c) osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali;
2) dotacji, subwencji, dofinansowania i darowizn na cele remontowe;
3) odrębnego odpisu na remonty dźwigów osobowych, pobieranego od wszystkich użytkowników lokali położonych w nieruchomościach wyposażonych w takie dźwigi, niezależnie od położenia tego lokalu w nieruchomości.

2. Fundusz tworzy się ponadto z:
1) nadwyżki bilansowej Spółdzielni w wysokości 95 % tej nadwyżki, chyba że inny sposób podziału nadwyżki określi Walne Zgromadzenie Spółdzielni;
2) kwot otrzymanych od firm ubezpieczeniowych za szkody powstałe w nieruchomościach Spółdzielni, których koszt likwidacji stanowił wydatki tego funduszu, z uwzględnieniem regresów wypłacanych przez Spółdzielnię;
3) kwot uzyskanych z tytułu kar umownych od wykonawców robót budowlanych;
4) ze środków instytucji samorządowych, Unii Europejskiej itp.;
5) innych źródeł na podstawie decyzji Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia
(np. z kredytów bankowych, pożyczek, nadwyżki bilansowej podzielonej celowo).

§ 4

Środki funduszu przeznaczone są na:
1) finansowanie wydatków na remonty nieruchomości mieszkaniowych;
2) finansowanie wydatków na remonty mienia Spółdzielni zabudowanego urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia związanymi z funkcjonowaniem budynków;
3) współudział - w części przypadającej na Spółdzielnię - w finansowaniu wydatków na remonty nieruchomości wspólnych;
4) spłatę kredytów bankowych, pożyczek zaciągniętych na remonty zasobów oraz spłatę odsetek i pokrycie innych kosztów związanych z otrzymanym kredytem, pożyczką;
5) remonty mieszkań zwolnionych, przeznaczonych do wynajmu, w związku z nie wyłonieniem nabywcy prawa odrębnej własności w trybie przetargu;
6) usunięcia awarii lub szkód zaistniałych w wyniku zdarzeń losowych w zasobach mieszkaniowych;
7) wymiany, budowy lub zakupy nowych środków trwałych zaliczanych do zasobów mieszkaniowych i służących danej nieruchomości;
8) finansowanie wydatków związanych z zakupem usług obejmujących m.in.: wykonanie ekspertyz, opinii a także innych wydatków związanych z remontami

§ 5

1. Wysokość środków funduszu na każdy rok kalendarzowy pochodzących z odpisów ustala Zarząd Spółdzielni.

2. Plan rzeczowy remontów winien odpowiadać wysokości planowanych środków funduszu.

§ 6

1. Dysponentem środków funduszu jest Zarząd. Zadanie to Zarząd realizuje na podstawie planu remontów nieruchomości mieszkaniowych uchwalanego przez Radę Nadzorczą na dany rok.

2. Plan wydatków z funduszu opracowuje się w oparciu o potrzeby wynikające z przeglądu stanu technicznego zasobów mieszkaniowych.

3. Środki funduszu winny być wydatkowane w sposób zapewniający:
1) przestrzeganie procedur zamówień publicznych - tam, gdzie tego wymaga ustawa lub inny przepis;
2) przestrzeganie procedur „Regulaminu organizacji przetargów oraz trybu udzielania zleceń na wykonanie robót remontowo - budowlanych oraz świadczenie usług na rzecz Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej" uchwalonego przez Zarząd.

§ 7

Odpisy na fundusz remontowy ustalane są dla wszystkich nieruchomości mieszkaniowych Spółdzielni (w tym także dla garaży wbudowanych). Odpisy z poszczególnych nieruchomości są rozliczane osobno dla tych nieruchomości z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni i infrastruktury będącej własnością Spółdzielni, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.

§ 8

1. Spółdzielnia prowadzi dla każdej nieruchomości odrębną ewidencję wszystkich wpływów i wydatków funduszu remontowego. Ewidencja ta uwzględnia wszystkie wpływy i wydatki funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych tych nieruchomości.

2. Remonty, naprawy oraz wymiany w nieruchomościach stanowiących mienie Spółdzielni lub mienie nabyte na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mienie jej członków, są realizowane zbiorczo w skali funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych według rocznych planów rzeczowo-finansowych uchwalanych przez Radę Nadzorczą na podstawie corocznych przeglądów stanu technicznego budynków.

3. Plany rzeczowo-finansowe remontów, o których mowa w ust. 2 uwzględniają zrównoważenie wpływów i wydatków przy realizacji jednorodnych przedsięwzięć remontowych w skali całej Spółdzielni, jakimi są:
1) docieplenie budynków, połączone tam, gdzie to niezbędne, z wymianą azbestowych okładzin zewnętrznych oraz
2) remonty kapitalne dźwigów osobowych.

4. Środki zgromadzone na funduszu remontowym nieruchomości nie podlegają zwrotowi użytkownikom lokali.

5. Wynik funduszu remontowego nieruchomości przechodzi do rozliczenia w latach następnych.

§ 9

1. W przypadku wyodrębnienia nieruchomości ze Spółdzielni, utworzenia (powstania) Wspólnoty Mieszkaniowej, zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu, pożyczki wraz z odsetkami na remont tej nieruchomości podlega zwrotowi (proporcjonalnie do ich udziału w nieruchomości wspólnej) na rzecz Spółdzielni przez właścicieli lokali, bądź wspólnotę.

2. Jeżeli w określonej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali lub została podjęta uchwała, o której mowa w art. 241 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia po dokonaniu rozliczenia finansowego funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych i ewidencji wpływów i wydatków tego funduszu dla tej nieruchomości jest uprawniona do żądania od poszczególnych właścicieli (proporcjonalnie do ich udziału w nieruchomości wspólnej), bądź od Wspólnoty zwrotu powstałego niedoboru (w tym środków, które zasiliły fundusz remontowy nieruchomości zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 4, 5).

§ 10

1. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 43/2013 dnia 09 maja 2013 roku i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Z tym samym dniem traci moc regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 11/2009 dnia 05 lutego 2009 roku.

 

powrót>>