powrót>>       

W odniesieniu do lokali stanowiących przedmiot spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, Spółdzielnia jako właściciel takiego lokalu jest uprawniona do wydawania zgód na przebudowę lokalu. Spółdzielnia nie wyraża zgody na takie przebudowy lokali stanowiących przedmiot spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu, w wyniku której zmianie może ulec ilość pomieszczeń we wnętrzu lokalu lub powierzchnia użytkowa całego lokalu, liczona jako suma powierzchni użytkowych jego pomieszczeń. Związane jest to z procesem uwłaszczeń lokali w Spółdzielni na podstawie uchwał Zarządu określających przedmiot odrębnej własności lokali, stanowiących podstawę dla spisywania aktów przewłaszczeniowych, które określają ilość pomieszczeń lokalu oraz jego powierzchnię użytkową, a której wielkość ma wpływ na określenie udziału właściciela lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej.

Zgoda Spółdzielni nie jest wymagana w odniesieniu do lokali stanowiących przedmiot odrębnej własności lokalu. Spółdzielnia natomiast jako zarządca nieruchomości wspólnej, wydaje swoją opinię oraz określa warunki techniczne związane z wpływem zamierzonej przebudowy na nieruchomość wspólną i cały budynek. Opinia i warunki muszą być uwzględnione przez właściciela lokalu przy realizacji przebudowy.

Zaznaczyć należy, iż przepisy ustawy z dnia 9.02.2016 r. - prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zmianami) nakładają na wykonawców robót budowlanych określonych w art. 29 oraz 30 tego prawa obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub obowiązek zgłoszenia wykonywanych robót do właściwego organu nadzoru budowlanego. Organem takim w Bytomiu jest Prezydent Miasta a w jego imieniu czynności nadzoru budowlanego wykonuje Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2.

W celu uzyskania zgody na przebudowę lokalu lub uzyskanie warunków technicznych takiej przebudowy należy zwrócić się na piśmie do Spółdzielni - Dział Techniczny z podaniem szczegółowego zakresu przebudowy. W razie potrzeby Spółdzielnia wymagać będzie dodatkowo dokumentacji projektowej lub technicznej.

W celu uzyskania zgody, opinii oraz warunków technicznych na:

 

  • przebudowę wnętrza mieszkania / lokalu polegającą na zmianie układu ścian
    lub ich wyburzenie

  • montażu krat, rolet antywłamaniowych, zmiany elewacji budynku / lokalu

  • wymianę / remont instalacji wod-kan

  • wymianę / remont instalacji gazowej

  • wymianę / remont instalacji elektrycznej

  • wymianę bądź zmianę umiejscowienia grzejników c.o.

należy zwrócić się do Działu Technicznego Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mieszczącego się w budynku Dyrekcji przy ul. Kolejowej 1a.

Termin odpowiedzi: do 30 dni.

 

powrót>>