powrót>>       

Spółdzielnia nie ma wpływu na zachowanie mieszkańców, poza wyjątkami wymienionymi niżej nie ma także, a nawet nie chce posiadać narzędzi prawnych mogących wymusić pożądane zachowanie od części mieszkańców. Stosunki sąsiedzkie oraz kultura zachowań międzyludzkich nie podlegają bowiem rozstrzygnięciu Spółdzielni.

Natomiast stosownie do przepisu §. 51 ustawy z dnia 20.05.1971 r. - kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 194 tekst jednolity z późn. zmianami), osoba, która m.in. zakłóca hałasem, alarmem lub innym wybrykiem spokój lub spoczynek nocny, podlega karze. Formę kwalifikowaną wykroczenia stanowi działanie pod wpływem alkoholu, zaś karane jest także podżeganie i pomocnictwo.

Stosownie także do postanowienia § 10 Regulaminu porządku domowego w BSM, cisza nocna w budynkach spółdzielczych obowiązuje pomiędzy godziną 21.00 a 8.00. W tym czasie należy powstrzymać się m.in. od wykonywania głośnych prac.

O przypadkach zakłócania spoczynku nocnego należy informować organa porządku publicznego, w tym głównie Policję oraz Straż Miejską. W sprawach uciążliwych mieszkańców, zakłócających ciszę nocną, odbyło się m.in. w 2008 r. z inicjatywy BSM spotkanie przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej z zarządcami budynków, w którym ustalono m.in. szczególną troskę tych organów na doniesienia w tym zakresie.

Jeżeli z wnioskiem o ukaranie ma wystąpić Spółdzielnia, należy się liczyć oczywiście z koniecznością występowania w sprawie w charakterze świadka.

Także w razie:

a) rażącego lub uporczywego naruszania przez członka posiadającego spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni m.in. regulaminu porządku domowego - może on zostać wykluczony ze Spółdzielni, co spowoduje wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz utratę prawa do zajmowanego lokalu z konsekwencją wystąpienia przez Spółdzielnię o eksmisję z lokalu oraz utraty korzystania z pożytków z mienia Spółdzielni mających wpływ na wymiar miesięcznej opłaty za lokal;

b) rażącego lub uporczywego naruszania przez członka posiadającego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu w Spółdzielni m. in. regulaminu porządku domowego - może on zostać wykluczony ze Spółdzielni, co jednakże nie spowoduje wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz utratę prawa do zajmowanego lokalu, spowoduje natomiast utratę przez niego prawa do korzystania z pożytków z mienia Spółdzielni mających wpływ na wymiar miesięcznej opłaty za lokal;

c) rażącego lub uporczywego naruszania przez osobę (bez względu na członkostwo w Spółdzielni) posiadającą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu w Spółdzielni m. in. regulaminu porządku domowego - może on ponadto zostać - na wniosek Rady Nadzorczej w związku z wnioskiem większości właścicieli lokali w budynku, zlicytowany na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

 

Innych narzędzi prawnych w tym zakresie Spółdzielnia nie posiada. Także mając na uwadze wzgląd na stosunki sąsiedzkie w budynkach oraz ze względu na szczególną uciążliwość sankcji polegającej na utracie - w ostatecznym efekcie - prawa do lokalu, której zastosowanie może być w ocenie sądu niewspółmierne do zarzucanych czynów, długotrwałość takiego postępowania i niepewność rozstrzygnięcia, apelować należy raczej o rozstrzyganie spraw spornych wynikających ze spraw tego rodzaju na drodze perswazji, polubownej lub porządkowej, przy zachowaniu zasad współżycia społecznego oraz wzajemnego poszanowania.

Przestrzega się przed występowaniem z wnioskami związanymi z naruszeniem zasad porządku domowego jako formą retorsji wobec nie lubianego sąsiada, jako że sąd w postępowaniu w tym zakresie oczywiście ustali obiektywny stan rzeczy związany z wnioskiem.

 

powrót>>