powrót>>       

DODATKI MIESZKANIOWE STAN PRAWNY NA DZIEŃ 1 MARCA 2016 r

Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości dodatków mieszkaniowych zostały określone w Ustawie o dodatkach mieszkaniowych z 21 czerwca 2001r z późniejszymi zmianami.

Uprawnionymi do otrzymania dodatku są osoby które spełniają poniższe warunki:

Należą do jednej z podanych grup, posiadaczy praw do zajmowanego mieszkania:

• najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych
• osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu
• osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych
• inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem
• osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal socjalny lub zamienny


Kryterium dochodowe
Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury brutto w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty
w gospodarstwie wieloosobowym. Najniższa emerytura od 1 marca 2016 r. wynosi 882,56 zł
OD 1 MARCA 2016 r. w związku ze wzrostem najniższej emerytury, kwoty te wynoszą:
1.103,20 zł dla gospodarstwa wieloosobowego 1.544,48 zł dla gospodarstwa jednoosobowego brutto

Według przepisów o dodatku mieszkaniowym za dochód rozumie się:
wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
35m2 dla 1 osoby + 30% = 45,50m2
40m2 dla 2 osób + 30% = 52m 2
45m2 dla 3 osób + 30% = 58,5m2
55m2 dla 4 osób + 30% = 71,5m2
65m2 dla 5 osób + 30% = 84,5m2
70m2 dla 6 osób

UWAGA - dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30%
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek osoby uprawnionej do dodatku, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej na okres 6-ciu miesięcy.
W Bytomiu powołany do przyjmowania stosownych wniosków został Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Smolenia 35.
Osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy zobowiązana jest do regulowania bieżących należności stanowiących różnicę pomiędzy obowiązującym naliczeniem a kwotą przyznanego dofinansowania , pod rygorem wstrzymania w drodze decyzji administracyjnej wypłaty dodatku. 

powrót>>