powrót>>       

Zaświadczenie o braku zobowiązań wobec Spółdzielni dla celów zbycia prawa do lokalu wydawane celem przedłożenia w kancelarii notarialnej.


Należy uprzednio umówić się z właściwą administracją spółdzielczą dla przeprowadzenia odczytu wskazań wodomierzy oraz podzielników kosztów centralnego ogrzewania.
Odczyty wodomierzy i podzielników kosztów nie są wymagane w przypadku umowy darowizny, zniesienia współwłasności oraz działu spadku, jeżeli nabywca prawa złoży oświadczenie, iż przejmuje od zbywcy stan rozliczeń z tytułu wody i kanalizacji oraz centralnego ogrzewania. Oświadczenie takie należy złożyć w Spółdzielni na piśmie oraz wobec notariusza w chwili spisywania aktu.
Po dokonanym odczycie należy zgłosić się wraz z kartą odczytu w biurze Zarządu przy ul. Kolejowej 1a:
- właściciele lokalu - ( posiadacze prawa odrębnej własności )- Dział Opłat za Lokale, pokój nr 6,
- posiadacze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - Dział Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości, pokój nr 32;
gdzie wydana będzie stosowna karta obiegowa, a po jej wypełnieniu - właściwe zaświadczenie do kancelarii notarialnej.
Osoby zbywające mieszkanie są proszone o podanie na karcie obiegowej adresu nowego miejsca zamieszkania, a to w celu umożliwienia dokonania z nimi pozostałych rozliczeń za okres posiadania praw do lokalu.


Zaświadczenie o braku zadłużenia z tytułu opłat miesięcznych za lokal dla innych celów - wydaje Dział Opłat za Lokale ul. Kolejowa 1a, p. nr 6 na podstawie stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego wydanie zaświadczenia.

Każde zaświadczenie jest ważne do końca miesiąca, za który została wniesiona opłata eksploatacyjna

powrót>>