Nabór na stanowisko inspektora nadzoru ds. instalacji sanitarnych

w wymiarze 1 etatu w Dziale Technicznym
WYMAGANIA:
Wykształcenie wyższe - staż pracy 5 lat lub wykształcenie średnie - staż pracy 8 lat;
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych;
Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzona stosownym zaświadczeniem;
Dobra znajomość programów kosztorysowych (np. Zuzia, Norma); 
Dobra znajomość obsługi komputera; 
Doświadczenie na podobnym stanowisku udokumentowane co najmniej 5 letnią praktyką na tożsamym stanowisku;
Znajomość i umiejętność stosowania przepisów Ustawy Prawo Budowlane i przepisów pokrewnych;
Wiedza w zakresie spraw techniczno - instalacyjnych;
Znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
Dokładność, sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu;
Profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych zadań.


OBOWIĄZKI:
 Kontrola jakości wykonywanych robót, zgodności z przepisami techniczno - budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa i współczesnej wiedzy technicznej;
 Sprawdzanie zgodności nadzorowanych robót w zakresie mas i wyceny;
 Nadzorowanie prac związanych z modernizacją instalacji wodno - kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody;
 Sporządzenie planów związanych z realizacją modernizacji instalacji w zasobach Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ;
 Przygotowywanie projektów umów z obcymi odbiorcami o korzystaniu z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółdzielni;
 Sporządzanie opinii technicznych, protokołów konieczności i notatek służbowych z wizji oraz udzielanie zgody dotyczącej zmiany sposobu ogrzewania, wymiany instalacji wodno - kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, grzejników centralnego ogrzewania i centralnie ciepłej wody na wniosek Mieszkańców;
 Uczestnictwo w komisjach i wizjach dotyczących stanu technicznego zasobów mieszkalnych, użytkowych BSM i ich elementów;
 Koordynowanie prac z gestorami sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i centralnie ciepłej wody;
 Współpraca z dostawcami mediów;
 Ścisła współpraca z administracjami w zakresie prowadzonego nadzoru robót w zakresie posiadanych uprawnień i powierzonych obowiązków;
 Doskonalenie zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

PROPONOWANE WARUNKI ZATRUDNIENIA:
- umowa o pracę w wymiarze 1 etatu (po dostarczeniu - na skierowanie BSM - zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy na w/w stanowisku);
- wynagrodzenie zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem:
„OFERTA NA STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU ds. INSTALAJI SANITARNYCH"

• osobiście w pokoju nr 21 (II piętro), w siedzibie BSM przy ulicy Kolejowej 1a 41-902 Bytom, w godzinach pracy Spółdzielni (poniedziałek od godz. 07:00 do godz. 17:00, wtorek, środa i czwartek od godz. 07:00 do godz. 15:00 , piątek od godz. 07:00 do godz. 13:00)
lub
• przesłać na w/wym. adres Spółdzielni

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od postepowania bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Zastępca Kierownika Działu Organizacyjno - Samorządowego i Kadr, tel. 32/281 - 12 - 91 wew. 13.

W nadsyłanych dokumentach należy umieścić klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez BSM zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)".