Na lokale użytkowe

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Bytomiu, kod 41-902, ul. Kolejowa 1a, ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 57.

Informacje o lokalu:

 1. Położenie lokalu: Chorzowska 57, 41-902 Bytom, pawilon handlowo – usługowy (I piętro)
 2. Powierzchnia lokalu: 117,09 m2
 3. Wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan., klimatyzacja
 4. Tytuł prawny Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do lokalu: własność

Warunki postępowania przetargowego:

Warunki ogólne

 • Minimalna stawka czynszu: 16,80 zł netto/m2 powierzchni lokalu (słownie: szesnaście złotych 80/100).
 • Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Oferty należy składać w terminie do dnia 05.2022 r do godz. 1630 w siedzibie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-902 Bytom, ul. Kolejowa 1a, pokój 23. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej:

„Przetarg na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Chorzowskiej 57 w Bytomiu o powierzchni użytkowej 117,09 m2” Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Kolejowa 1a, 41-902 Bytom

 • Wszystkie oferty otrzymane po wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwarcia.
 • Na odwrocie koperty musi znajdować się dokładny adres oferenta.
 • W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert Spółdzielnia nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
 • Ofertę składa się na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 • Minimalny termin związania ofertą wynosi 50 dni od terminu składania ofert.
 • Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium w wysokości 2500,00  najpóźniej do dnia 09.05.2022 r na rachunek bankowy Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w PKO BP SA Oddział 1 Bytom nr 73 1020 2368 0000 2102 0320 8733. W tytule przelewu należy podać: „wadium przetarg – lokal użytkowy przy ul. Chorzowskiej 57 w Bytomiu”.
 • W celu skutecznego złożenia oferty, oferent wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w ogłoszeniu o przetargu.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 • Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej do złożenia ofert z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „Zmiana” lub „Wycofanie”. Koperty złożone w nieprawidłowej formie bez odpowiedniego oznaczenia nie będą uwzględnione.
 • Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena: 100% – zwycięzcą przetargu zostanie oferent, który zaproponuje najwyższą stawkę czynszu.
 • Jeżeli w przetargu kilku oferentów zaoferuje jednakową stawkę czynszu, będącą jednocześnie stawką najkorzystniejszą, Spółdzielnia zarządza licytację ustną z udziałem wyżej wymienionych oferentów w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty zgodnie z następującymi zasadami:
 1. licytacja ustna zwoływana jest w terminie nie późniejszym niż dwa tygodnie od dnia zawiadomienia uczestników o wynikach postępowania,
 2. cena wywoławcza jest równa stawce proponowanej przez oferentów,
 3. postąpienie ustalane jest w sposób odpowiedni do proponowanej stawki w przetargu,
 4. zaproponowana cena przestaje wiązać oferenta z chwilą gdy inny oferent zaproponował wyższą stawkę,
 5. licytacja dochodzi do skutku, gdy choć jeden z oferentów stawił się podczas licytacji,
 6. po ustaniu przebić, po trzecim wezwaniu, przewodniczący Komisji przetargowej kończy przetarg i ogłasza jego wynik.
 • Najemca z tytułu zawarcia umowy poza czynszem będzie zobowiązany do uiszczania opłaty z tytułu centralnego ogrzewania oraz zwrotu kosztów zimnej wody i kanalizacji.
 • Tytułem zabezpieczenia umowy oferent przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesiecznej opłaty za najem lokalu brutto.
 • Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od terminu składania ofert. O wyniku postępowania przetargowego Spółdzielnia zawiadomi pisemnie oferentów biorących udział w przetargu, po zatwierdzeniu przez Zarząd Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozstrzygnięcia przetargu.
 • Tekst umowy najmu lokalu, którego dotyczy przetarg dostępny jest do wglądu w siedzibie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój 6) .
 • Przetarg uznaje się za nieważny, jeśli w przetargu nie została złożona ani jedna oferta  niepodlegająca odrzuceniu, lub też w wyniku licytacji, o której mowa w pkt.14 nie wyłoniono     oferty najkorzystniejszej.
 • Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub jego części w każdym czasie bez podania przyczyny.

Wymagane oświadczenia i dokumenty

Wraz ze złożeniem oferty każdy oferent zobowiązany jest do złożenia:

 1. dowodu uiszczenia wadium;
 2. oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu;
 3. odpowiednio wydruku z CEIDG lub aktualnego wydruku z KRS, wystawionego nie później niż 3-miesiące przed terminem składania ofert;
 4. oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu oraz zaakceptowaniu treści umowy najmu przedmiotu przetargu;
 5. oświadczenie o zobowiązaniu się przez oferenta do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, zezwoleń oraz innych decyzji administracyjnych koniecznych do zgodnego z prawem korzystania z przedmiotu przetargu;
 6. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami wystawione nie później niż na 3-miesiące przed terminem składania ofert;
 7. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne wystawione nie później niż na 3-miesiące przed terminem składania ofert;
 8. oświadczenie oferenta, iż nie figuruję w jakimkolwiek rejestrze dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej działającym w oparciu o ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, oraz (w przypadku osób prawnych) że nie jest w stanie likwidacji lub upadłości.
 9. oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 10. oświadczenia czy oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

W przypadku osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej wymagane są:

 1. dowód uiszczenia wadium;
 2. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu;
 3. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu oraz zaakceptowaniu treści umowy najmu przedmiotu przetargu;
 4. oświadczenie o zobowiązaniu się przez oferenta do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, zezwoleń oraz innych decyzji administracyjnych koniecznych do zgodnego z prawem korzystania z przedmiotu przetargu;
 5. oświadczenie oferenta, iż nie figuruję w jakimkolwiek rejestrze dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej oraz Biuro Informacji Kredytowej w oparciu o ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, oraz nie wszczął bądź nie toczy się wobec niego postępowanie upadłości konsumenckiej.
 6. oświadczenia czy oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 • Wszelkie oświadczenia i dokumenty są składane w oryginale.
 • Oświadczenia składa się na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • Jeżeli wraz z ofertą, która zostałaby uznana za najkorzystniejszą nie zostały złożone wszystkie wyżej wskazane wymagane oświadczenia lub dokumenty, lub też w razie składania oferty przez pełnomocnika, oferent nie złożył oryginału pełnomocnictwa, Spółdzielnia wzywa oferenta do uzupełnienia braków w wyżej wymienionym zakresie, w terminie trzech dni od otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia oferty.

Wadium

 • Wadium zwraca się niezwłocznie:
 1. na wniosek oferenta, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert;
 2. oferentowi, którego oferta została odrzucona oraz oferentom, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza;
 3. w wyniku przetargu zawarto umowę i wniesiono kaucję zabezpieczającą (o ile była wymagana, a kwota wadium nie stanowi jednocześnie zabezpieczenia).
 • Zatrzymuje się wadium jeżeli:
 1. oferent wycofał lub zmienił ofertę po terminie składania ofert;
 2. oferent, który przetarg wygrał, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie przez okres siedmiu dni od otrzymania informacji o wyborze jego oferty jako oferty najkorzystniejszej.

Pełnomocnictwo

 • Dopuszcza się składanie ofert przez pełnomocników.
 • Pełnomocnictwo winno zawierać co najmniej:
 1. informację, jakiego postępowania dotyczy;
 2. wskazanie osoby pełniącej funkcję pełnomocnika;
 3. wyszczególnienie, jakie czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
 • Pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta składa się w oryginale wraz z ofertą.

Oględziny przedmiotu umowy:

Spółdzielnia umożliwia oględziny przedmiotu umowy. W celu dokonania oględzin lokalu użytkowego położonego w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 57 należy skontaktować się z Administracją Osiedla Nr 3 BSM, 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 57,  telefon 32 282 25 12.

Załącznik nr 1 – formularz oferty wraz z zawartymi w nim oświadczeniami oferenta

Załącznik nr 1 – formularz oferty wraz z zawartymi w nim oświadczeniami oferenta dla osób nie prowadzących działalności

Załącznik nr 2 – informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Bytomską Spółdzielnię Mieszkaniową


Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Bytomiu, kod 41-902, ul. Kolejowa 1a, ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Bytomiu przy ul. Szkolnej 10.

Informacje o lokalu:

 1. Położenie lokalu: Szkolnej 10, 41-902 Bytom, parter budynku mieszkalnego
 2. Powierzchnia lokalu: 47,18 m2
 3. Wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.
 4. Tytuł prawny Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do lokalu: własność

Warunki postępowania przetargowego:

Warunki ogólne

 • Minimalna stawka czynszu: 20,10 zł netto/m2 powierzchni lokalu (słownie: dwadzieścia złotych 10/100).
 • Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Oferty należy składać w terminie do dnia 05.2022 r do godz. 1630 w siedzibie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-902 Bytom, ul. Kolejowa 1a, pokój 23. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej:

„Przetarg na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Szkolnej 10 w Bytomiu o powierzchni użytkowej 47,18 m2” Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Kolejowa 1a, 41-902 Bytom

 • Wszystkie oferty otrzymane po wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwarcia.
 • Na odwrocie koperty musi znajdować się dokładny adres oferenta.
 • W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert Spółdzielnia nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
 • Ofertę składa się na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 • Minimalny termin związania ofertą wynosi 50 dni od terminu składania ofert.
 • Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium w wysokości 1200,00  najpóźniej do dnia 09.05.2022 r na rachunek bankowy Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w PKO BP SA Oddział 1 Bytom nr 73 1020 2368 0000 2102 0320 8733. W tytule przelewu należy podać: „wadium przetarg – lokal użytkowy przy ul. Szkolnej 10 w Bytomiu”.
 • W celu skutecznego złożenia oferty, oferent wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w ogłoszeniu o przetargu.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 • Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej do złożenia ofert z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „Zmiana” lub „Wycofanie”. Koperty złożone w nieprawidłowej formie bez odpowiedniego oznaczenia nie będą uwzględnione.
 • Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena: 100% – zwycięzcą przetargu zostanie oferent, który zaproponuje najwyższą stawkę czynszu.
 • Jeżeli w przetargu kilku oferentów zaoferuje jednakową stawkę czynszu, będącą jednocześnie stawką najkorzystniejszą, Spółdzielnia zarządza licytację ustną z udziałem wyżej wymienionych oferentów w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty zgodnie z następującymi zasadami:
 1. licytacja ustna zwoływana jest w terminie nie późniejszym niż dwa tygodnie od dnia zawiadomienia uczestników o wynikach postępowania,
 2. cena wywoławcza jest równa stawce proponowanej przez oferentów,
 3. postąpienie ustalane jest w sposób odpowiedni do proponowanej stawki w przetargu,
 4. zaproponowana cena przestaje wiązać oferenta z chwilą gdy inny oferent zaproponował wyższą stawkę,
 5. licytacja dochodzi do skutku, gdy choć jeden z oferentów stawił się podczas licytacji,
 6. po ustaniu przebić, po trzecim wezwaniu, przewodniczący Komisji przetargowej kończy przetarg i ogłasza jego wynik.
 • Najemca z tytułu zawarcia umowy poza czynszem będzie zobowiązany do uiszczania opłaty z tytułu centralnego ogrzewania oraz zwrotu kosztów zimnej wody i kanalizacji.
 • Tytułem zabezpieczenia umowy oferent przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesiecznej opłaty za najem lokalu brutto.
 • Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od terminu składania ofert. O wyniku postępowania przetargowego Spółdzielnia zawiadomi pisemnie oferentów biorących udział w przetargu, po zatwierdzeniu przez Zarząd Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozstrzygnięcia przetargu.
 • Tekst umowy najmu lokalu, którego dotyczy przetarg dostępny jest do wglądu w siedzibie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój 6) .
 • Przetarg uznaje się za nieważny, jeśli w przetargu nie została złożona ani jedna oferta  niepodlegająca odrzuceniu, lub też w wyniku licytacji, o której mowa w pkt.14 nie wyłoniono     oferty najkorzystniejszej.
 • Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub jego części w każdym czasie bez podania przyczyny.

Wymagane oświadczenia i dokumenty

 • Wraz ze złożeniem oferty każdy oferent zobowiązany jest do złożenia:
 1. dowodu uiszczenia wadium;
 2. oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu;
 3. odpowiednio wydruku z CEIDG lub aktualnego wydruku z KRS, wystawionego nie później niż 3-miesiące przed terminem składania ofert;
 4. oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu oraz zaakceptowaniu treści umowy najmu przedmiotu przetargu;
 5. oświadczenie o zobowiązaniu się przez oferenta do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, zezwoleń oraz innych decyzji administracyjnych koniecznych do zgodnego z prawem korzystania z przedmiotu przetargu;
 6. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami wystawione nie później niż na 3-miesiące przed terminem składania ofert;
 7. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne wystawione nie później niż na 3-miesiące przed terminem składania ofert;
 8. oświadczenie oferenta, iż nie figuruję w jakimkolwiek rejestrze dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej działającym w oparciu o ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, oraz (w przypadku osób prawnych) że nie jest w stanie likwidacji lub upadłości.
 9. oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 10. oświadczenia czy oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 • W przypadku osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej wymagane są:
 1. dowód uiszczenia wadium;
 2. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu;
 3. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu oraz zaakceptowaniu treści umowy najmu przedmiotu przetargu;
 4. oświadczenie o zobowiązaniu się przez oferenta do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, zezwoleń oraz innych decyzji administracyjnych koniecznych do zgodnego z prawem korzystania z przedmiotu przetargu;
 5. oświadczenie oferenta, iż nie figuruję w jakimkolwiek rejestrze dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej oraz Biuro Informacji Kredytowej w oparciu o ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, oraz nie wszczął bądź nie toczy się wobec niego postępowanie upadłości konsumenckiej.
 6. oświadczenia czy oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wszelkie oświadczenia i dokumenty są składane w oryginale.

Oświadczenia składa się na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Jeżeli wraz z ofertą, która zostałaby uznana za najkorzystniejszą nie zostały złożone wszystkie wyżej wskazane wymagane oświadczenia lub dokumenty, lub też w razie składania oferty przez pełnomocnika, oferent nie złożył oryginału pełnomocnictwa, Spółdzielnia wzywa oferenta do uzupełnienia braków w wyżej wymienionym zakresie, w terminie trzech dni od otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia oferty.

Wadium

 • Wadium zwraca się niezwłocznie:
 1. na wniosek oferenta, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert;
 2. oferentowi, którego oferta została odrzucona oraz oferentom, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza;
 3. w wyniku przetargu zawarto umowę i wniesiono kaucję zabezpieczającą (o ile była wymagana, a kwota wadium nie stanowi jednocześnie zabezpieczenia).
 • Zatrzymuje się wadium jeżeli:
 1. oferent wycofał lub zmienił ofertę po terminie składania ofert;
 2. oferent, który przetarg wygrał, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie przez okres siedmiu dni od otrzymania informacji o wyborze jego oferty jako oferty najkorzystniejszej.

Pełnomocnictwo

 • Dopuszcza się składanie ofert przez pełnomocników.
 • Pełnomocnictwo winno zawierać co najmniej:
 1. informację, jakiego postępowania dotyczy;
 2. wskazanie osoby pełniącej funkcję pełnomocnika;
 3. wyszczególnienie, jakie czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
 • Pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta składa się w oryginale wraz z ofertą.

Oględziny przedmiotu umowy:

Spółdzielnia umożliwia oględziny przedmiotu umowy. W celu dokonania oględzin lokalu użytkowego położonego w Bytomiu przy ul. Szkolnej 10 należy skontaktować się z Administracją Osiedla Nr 4 BSM, 41-902 Bytom, Pl. Wojska Polskiego 9,  telefon 32 281 45 45.

Załącznik nr 1 – formularz oferty wraz z zawartymi w nim oświadczeniami oferenta

Załącznik nr 1 – formularz oferty wraz z zawartymi w nim oświadczeniami oferenta dla osób nie prowadzących działalności

Załącznik nr 2 – informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Bytomską Spółdzielnię Mieszkaniową