Informacja dot. sposobu dostarczania korespondencji

W związku z Państwa licznymi pytaniami informujemy, iż istnieje możliwość otrzymywania wszelkiej korespondencji z Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej bezpośrednio do tzw. euroskrzynek.


Aby skorzystać z takiej opcji należy złożyć OŚWIADCZENIE O DOSTARCZANIU KORESPONDENCJI DO ODDAWCZEJ SKRZYNKI POCZTOWEJ.


Istnieje również możliwość elektronicznego przesyłania korespondencji seryjnej. W razie zainteresowania taką formą otrzymywania korespondencji prosimy o złożenie OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI - SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Wypełnione i podpisane oświadczenia prosimy dostarczyć do Spółdzielni.

Druki oświadczeń są dostępne na naszej stronie internetowej (dolna część strony głównej lub banner podstron) "Przykładowe formularze do ściągnięcia" oraz w siedzibie biura zarządu i administracjach osiedlowych.

Osobom, które nie złożyły odrębnych oświadczeń w sprawie sposobu otrzymywania korespondencji nadal będzie ona dostarczana przez pracownika BSM z koniecznością potwierdzenia odbioru lub przesyłana pocztą listem poleconym.

 

ODSETKI

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonuje comiesięcznych naliczeń odsetek w wysokości ustawowej od nieterminowo wnoszonych wpłat. Obecnie obowiązująca stopa procentowa odsetek wynosi 7% w skali rocznej - od stycznia 2016r.
Datą wpłaty, ( zgodnie z § 98 p.2 Statutu BSM ) jest data jej wpływu na rachunek bankowy Spółdzielni.
W związku z rozliczeniami mediów:
- rozliczenie wody - przeprowadzane dwa razy do roku,
- rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania - rozliczane raz w roku,
Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ustala, dla poszczególnych rozliczeń okresy karencji wolne od naliczania odsetek dla niedopłat powstałych z w/w tytułów. Długość okresu karencji określona jest w informacji dotyczącej danego rozliczenia.

2. Wysokość i skład OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ

W skład kosztów eksploatacyjnych, od których zależy odrębna dla każdego budynku wyso-kość OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ, wchodzą koszty:

1. kontroli instalacji gazowych, c.o., c.c.w i elektrycznych w budynku;
2. usuwania awarii sieci i instalacji w budynku i przynależnej do niego działce gruntu;
3. materiałów (np. żarówki, cement, odcinki przewodów, inne) użytych w budynku;
4. drobnych napraw i konserwacji urządzeń technicznych w budynku (z wyjątkiem dźwigów) - np. wymian zamka, uzupełnienia tynku, itp.;
5. dezynfekcji i deratyzacji budynku;
6. odśnieżania i usuwania oblodzeń z dróg, chodników i działek gruntu należących do budyn-ku wraz z materiałami (piasek);
7. usuwania śniegu i oblodzeń z dachów budynku i urządzeń odwadniających;
8. sprzątania ganków piwnicznych i części nieruchomości wspólnej budynku;
9. utrzymania ładowacza odpadów stałych (w budynkach obsługiwanych przez ładowacza);
10. sprzątania terenów gruntu należących do nieruchomości, na której położony jest budy-nek;
11. utrzymania śmietników;
12. konserwacji zieleni leżącej na gruncie należącym do budynku (pielęgnacja drzew i krze-wów, koszenie trawy);
13. energii elektrycznej dostarczanej do budynku (korytarze, piwnice i pomieszczenia wspól-nego użytku - z wyjątkiem dźwigów), oświetlenie zewnętrzne budynku (jeżeli jest);
14. ekspertyz, audytów, kontroli przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych związa-nych z budynkiem, koszty legalizacji urządzeń pomiarowych w budynku (wodomierze, liczniki prądu, liczniki ciepła);
15. ubezpieczenia budynku;
16. usług kominiarskich w lokalach (przeglądy kominiarskie) i w budynku (np. badania szczelności i ew. usuwania nieszczelności przewodów kominowych);
17. odprowadzania ścieków z nieruchomości wspólnej budynku, poza lokalami, w tym wód opadowych i opadów;
18. związane z utrzymaniem i eksploatacją mienia wspólnego Spółdzielni lub mienia wspól-nego służącego do wyłącznego użytku części nieruchomości (np. drogi, chodniki, place za-baw, zieleńce poza budynkami, urządzenia techniczne i sieci należące do BSM);
19. wody dostarczanej do nieruchomości wspólnej budynku, nie mające pokrycia w opłatach za wodę i kanalizację z lokali w budynku;
20. przypadające na budynek koszty utrzymania pogotowia technicznego Spółdzielni dla celów zabezpieczenia skutków awarii technicznych w budynkach, lokalach i nieruchomości;
21. przypadające na budynek koszty obsługi bankowej i przyjmowania opłatj;
22. przypadające na budynek koszty administrowania - liczone według udziału powierzchni lokali budynku w łącznej powierzchni nieruchomości danej administracji; koszty te obejmują m.in.: koszty pracowników administracji, koszty eksploatacji i utrzymania lokali własnych Spółdzielni zajmowanych na potrzeby danej administracji, koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych, koszty narzędzi pracy, amortyzacja środków trwałych, koszty bhp, koszty pocztowe, podatki i opłaty lokalne dotyczące danej administracji;
23. przypadające na budynek koszty zarządzania - liczone według udziału powierzchni lokali budynku w łącznej powierzchni nieruchomości Spółdzielni; koszty te obejmują m.in.: koszty pracowników biura Zarządu, pomniejszone o przychody z najmu lokali w biurze Zarządu koszty eksploatacji i utrzymania lokalu biura Zarządu Spółdzielni, koszty materiałów biuro-wych i eksploatacyjnych, amortyzacja środków trwałych, koszty utrzymania systemu informatycznego, koszty bhp, koszty pocztowe, podatki i opłaty lokalne dotyczące biura Zarządu, koszty samorządu oraz koszty ogłoszeń prasowych, badania sprawozdania finansowego i lustracji Spółdzielni;
24. usuwania dewastacji i zniszczeń;
25. realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych związane z przekształceniami praw do lokali;
26. przeciwpożarowe (utrzymanie suchych pionów wodnych, gaśnic);
27. ochrony ludności, zgodnie z wymogami obrony cywilnej;
28. inne koszty - sporadycznie - jeżeli nie można ich przypisać remontom budynku i eksplo-atacji lokali;
29. wynik eksploatacyjny budynku za poprzedni okres rozrachunkowy narastająco.
Wysokość kosztów składających się na opłatę eksploatacyjną, o których mowa w p. 1 - 19 oraz 24 - 29 jest różna, w zależności od kosztów poniesionych w budynku. natomiast wyso-kość pozostałych kosztów stanowi narzut o jednakowej wysokości wyliczanej od 1 m2 po-wierzchni użytkowej lokali.
W celu ustalenia wymiaru opłaty eksploatacyjnej dla lokali z nieruchomości mającej równo-ważyć poniesione w niej koszty Spółdzielnia prowadzi ewidencję kosztów i przychodów dla każdego budynku osobno (z wyj. budynków przy ul. Witczaka 39 i 41 będących jedną nieru-chomością ewidencyjną). Na podstawie przepisów art. 4. 41 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U, z 2003 r. Nr 119, poz. 1116) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873) Spółdzielnia z dniem 31.07.2007 r. ma obowiązek prowadzenia rozliczenia kosztów i przychodów każdej nieruchomości odrębnie, co oznacza obowiązek odrębnego kształtowania opłaty eksploatacyjnej dla każdej nieruchomości (budynku). Jednostką rozliczenia kosztów eksploatacyjnych jest 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w budynku, odpowiadający udziałowi właściciela lokalu.

USUWANIE AZBESTU Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH


BSM zarządza jako właściciel lub współwłaściciel 29 budynkami z elewacjami wykonanymi z płyt azbestowych. Stan tych elewacji jest względnie dobry , przy opracowaniu dokumentacji technicznej pod kątem pozyskiwania środków pomocowych z RPO WŚ okładzina ścienna została poddana ocenie stanu technicznego. Suma uzyskanych punktów zgodnie z opracowaniem oceny stanu technicznego elewacji z płyt azbestowo - cementowych kwalifikuje wyrób do corocznej oceny. Konieczne jest w perspektywie zastąpienie acekolu elewacjami ekologicznymi. Spółdzielnia wstrzymała się z ich realizacją z uwagi na wysoki koszt oraz naszą oceną polegającą na stwierdzeniu, że problem usuwania azbestu z budownictwa musi być ustalony systemowo , w ramach finansowania innego niż za środki spółdzielcze, gdyż ani spółdzielczość mieszkaniowa ani tym bardziej członkowie spółdzielni mieszkaniowych nie powinni ponosić skutków finansowych związanych z usuwaniem azbestu, skoro niegdyś był on zgodny z obowiązującymi wówczas normami budowlanymi i stosowany w budownictwie mieszkaniowym.

Możliwość usunięcia azbestu z budynków mieszkalnych spółdzielni mieszkaniowych za środki inne niż własne spółdzielni mieszkaniowej lub kredyt bądź pożyczki ujawniła się dopiero w końcu 2007 roku na skutek przyjęcia przez Śląski Urząd Marszałkowski „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013r.
oraz ujęcia w nim zastępowania azbestowych elementów budynków mieszkalnych wielorodzinnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia , jako jednego z typów projektów w obrębie działań priorytetu VI . Również Rada Miejska w Bytomiu pod koniec 2007 w Lokalnym Programie Rewitalizacyjnym Miasta Bytomia na lata 2007 -2013 uwzględniła usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych wielorodzinnych naszej spółdzielni.

Skoro stworzone zostały mechanizmy umożliwiające ubieganie się przez spółdzielnie o środki unijne na usuwanie azbestu spółdzielnia przeprowadziła postępowanie w ramach zapytania o cenę w zakresie wyłonienie wykonawcy do przygotowania studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Demontaż i utylizacja płyt acekolowych stanowiących elewacje budynków i wykonanie elewacji ekologicznej w 29 budynkach spółdzielni zlokalizowanych na osiedlach Szombierki i Arki Bożka - Adamka wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej zwierającej ; inwentaryzację do celów projektowych, ocenę stanu technicznego płyt acekolowych, projekt budowlany, kolorystykę elewacji, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robot , uzgodnienia , audyt energetyczny.

W ramach przeprowadzonego postępowania wyłoniona została firma Centrum Projektowo-Szkoleniowe Sp. z o.o

Koszt opracowania ; wniosku ,wraz ze studium wykonalności 19.520 zł.
Dokumentacja techniczna 184.464,00 zł.

Dokumentacja techniczna została wykonana i przyjęta przez Spółdzielnie od wykonawcy . Na jej podstawie zostały złożone wnioski o wydane pozwolenia na budowę / z wyjątkiem budynku przy ul. Adamka 22 i 24, w których to budynkach toczy się postępowanie mające na celu uregulowanie spraw terenowo-prawne.  

Informacja dla mieszkańców dokonujących darowizny lub przepisania praw do lokalu mieszkalnego.

Osoby wchodzące w prawa własności lokalu mieszkalnego na podstawie darowizny lub przepisania mogą złożyć oświadczenie wg. zamieszczonego poniżej wzoru dotyczące przejęcia kosztów rozliczenia centralnego ogrzewania za okres rozliczeniowy poprzedzający moment przejęcia praw, co pozwoli uniknąć obciążenia zainteresowanych stron dodatkowym kosztem za odczyty podzielników ciepła. 
Oświadczenie o przejęciu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za okres rozliczeniowy poprzedzający datę przejęcia praw do lokalu

 

Konto BSM

Na podstawie Zarządzenia nr 5/2002 Prezesa NBP z 6.05.2002 roku w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych - Dz. Urz. NBP nr, poz. 26, z późn. zmianami, informujemy, iż od 1 lipca 2004 roku obowiązuje konto BSM 

30 1020 2368 0000 2302 0021 8511

Informacja dla osób uiszczających opłaty poza granicami Polski:

IBAN     - PL

Kod Bic (Swith)     - BPKOPLPW

 

Indywidualne rachunki bankowe

W związku z faktem , iż z dniem 01.03.2008 r. Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  wprowadziła system indywidualnych rachunków bankowych umożliwiających automatyczne  i jednoznaczne rozpoznanie osoby płacącej oraz rodzaju płatności, dostarczono Państwu  książeczki opłat eksploatacyjnych. Prosimy zatem o dokonywanie wpłat na otrzymanych blankietach  zaopatrzonych w indywidualny numer konta płatnika.

 

Ogłoszenie dla osób, które weszły w posiadanie mieszkania w BSM 

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa prosi osoby, które na podstawie umowy kupna, darowizny lub postanowienia o nabyciu spadku weszły w posiadanie mieszkania znajdującego się w naszych zasobach o zgłaszanie powyższego faktu do Działu Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości. Niniejsze informacje stanowią podstawę do prawidłowego naliczania opłat za lokal, rozliczenia zużycia wody oraz kosztów centralnego ogrzewania. Brak powiadomienia może skutkować zawyżeniem opłaty lub obciążeniem kosztami zużycia mediów nie dotyczącymi konkretnego mieszkańca.