Polecenie zapłaty - Zgoda na obciążenie rachunku


Oświadczenie o dostarczaniu korespondencji do oddawczej skrzynki pocztowej

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji - składanie oświadczeń woli drogą elektroniczną.

 

Oświadczenie o zmianie ilości osób w ewidencji BSM


Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni


Zgoda na przekazanie nadwyżki z tytułu rozliczenia kosztów c.o. na rachunek osobisty mieszkańca


Informacja o nie korzystaniu z książeczek opłat


Oświadczenie o przejęciu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za okres rozliczeniowy poprzedzający datę przejęcia praw do lokalu


Wniosek o nabycie prawa odrębnej własności do lokalu przez posiadacza spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu


Wniosek o nabycie prawa odrębnej własności do lokalu przez posiadacza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu


Wniosek o wydanie zaświadczenia celem założenia księgi wieczystej


Wniosek o nadanie loginu i hasła