BSM ogłasza przetargi:   

- na lokale mieszkalne,

- na wynajem lokali użytkowych,

- na roboty budowlane,

szczegóły w pozycji OGŁOSZENIA --> Przetargi Nabór na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. Budowlanych   

Nabór na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. Budowlanych w Dziale Technicznym w wymiarze 1 etatu

WYMAGANIA:
 Wykształcenie wyższe - staż pracy 5 lat lub wykształcenie średnie - staż pracy 8 lat.
 Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
 Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzona stosownym zaświadczeniem.
 Dobra znajomość obsługi komputera (Programy pakietu Microsoft Office).
 Dobra znajomość programów kosztorysowych (np. Zuzia, Norma).
 Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy Prawo Budowlane i przepisów pokrewnych.
 Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 Znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
 Dokładność, sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu;
 Profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych zadań.


OBOWIĄZKI:
 Kontrola jakości wykonywanych robót, zgodności z przepisami techniczno - budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa i współczesnej wiedzy technicznej.
 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi pracami remontowymi (sporządzanie, weryfikacja i zatwierdzenie kalkulacji kosztorysowych), uczestnictwo w odbiorach robót budowlanych.
 Bieżący udział w wizjach lokalnych, współpraca z administracjami.
 Prowadzenie korespondencji w sprawach technicznych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółdzielni oraz Mieszkańcami zasobów BSM.
 Doskonalenie zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach z zakresu wykonywanych obowiązków.
 Sporządzanie opinii technicznych, protokołów konieczności i notatek służbowych z wizji.
 Uczestnictwo w komisjach i wizjach dotyczących stanu technicznego zasobów mieszkalnych, użytkowych BSM i ich elementów.

PROPONOWANE WARUNKI ZATRUDNIENIA:
- umowa o pracę w wymiarze 1 etatu (po dostarczeniu - na skierowanie BSM - zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy na w/w stanowisku).
- wynagrodzenie zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (szczegóły omówione zostaną podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem:
„OFERTA NA STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU ds. BUDOWLANYCH w Dziale Technicznym "
w terminie do 15 września 2017 r.

• osobiście w pokoju nr 21 (II piętro), w siedzibie BSM przy ulicy Kolejowej 1a 41-902 Bytom, w godzinach pracy Spółdzielni (poniedziałek od godz. 0700 do godz. 1700, wtorek, środa i czwartek od godz. 0700 do godz. 1500 , piątek od godz. 0700 do godz. 1300);
lub
• przesłać na w/wym. adres Spółdzielni (oferta musi zostać doręczona do Spółdzielni najpóźniej 15 września 2017 r., do godz. 1230).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od postepowania bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Zastępca Kierownika Działu Organizacyjno - Samorządowego i Kadr, tel. 32/281 - 12 - 91 wew. 13.

W nadsyłanych dokumentach należy umieścić klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez BSM zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)".

  Nabór na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. instalacji sanitarnych    

Nabór na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. instalacji sanitarnych w wymiarze 1 etatu w Dziale Technicznym
WYMAGANIA:
 Wykształcenie wyższe - staż pracy 5 lat lub wykształcenie średnie - staż pracy 8 lat;
 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych;
 Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzona stosownym zaświadczeniem;
 Dobra znajomość programów kosztorysowych (np. Zuzia, Norma);
 Dobra znajomość obsługi komputera;
 Doświadczenie na podobnym stanowisku udokumentowane co najmniej 5 letnią praktyką na tożsamym stanowisku;
 Znajomość i umiejętność stosowania przepisów Ustawy Prawo Budowlane i przepisów pokrewnych;
 Wiedza w zakresie spraw techniczno - instalacyjnych;
 Znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
 Dokładność, sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu;
 Profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych zadań.


OBOWIĄZKI:
 Kontrola jakości wykonywanych robót, zgodności z przepisami techniczno - budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa i współczesnej wiedzy technicznej;
 Sprawdzanie zgodności nadzorowanych robót w zakresie mas i wyceny;
 Nadzorowanie prac związanych z modernizacją instalacji wodno - kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody;
 Sporządzenie planów związanych z realizacją modernizacji instalacji w zasobach Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ;
 Przygotowywanie projektów umów z obcymi odbiorcami o korzystaniu z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółdzielni;
 Sporządzanie opinii technicznych, protokołów konieczności i notatek służbowych z wizji oraz udzielanie zgody dotyczącej zmiany sposobu ogrzewania, wymiany instalacji wodno - kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, grzejników centralnego ogrzewania i centralnie ciepłej wody na wniosek Mieszkańców;
 Uczestnictwo w komisjach i wizjach dotyczących stanu technicznego zasobów mieszkalnych, użytkowych BSM i ich elementów;
 Koordynowanie prac z gestorami sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i centralnie ciepłej wody;
 Współpraca z dostawcami mediów;
 Ścisła współpraca z administracjami w zakresie prowadzonego nadzoru robót w zakresie posiadanych uprawnień i powierzonych obowiązków;
 Doskonalenie zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

PROPONOWANE WARUNKI ZATRUDNIENIA:
- umowa o pracę w wymiarze 1 etatu (po dostarczeniu - na skierowanie BSM - zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy na w/w stanowisku);
- wynagrodzenie zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem:
„OFERTA NA STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU ds. INSTALAJI SANITARNYCH"

• osobiście w pokoju nr 21 (II piętro), w siedzibie BSM przy ulicy Kolejowej 1a 41-902 Bytom, w godzinach pracy Spółdzielni (poniedziałek od godz. 0700 do godz. 1700, wtorek, środa i czwartek od godz. 07:00 do godz. 15:00 , piątek od godz. 07:00 do godz. 13:00)
lub
• przesłać na w/wym. adres Spółdzielni

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od postepowania bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Zastępca Kierownika Działu Organizacyjno - Samorządowego i Kadr, tel. 32/281 - 12 - 91 wew. 13.

W nadsyłanych dokumentach należy umieścić klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez BSM zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)".

  Oferty współpracy dla WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH   

Zapraszamy do zapoznia się z naszymi propozycjami współpracy dla WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH - szczegóły w pozycji Z ŻYCIA SPÓŁDZIELNI-- > Wspólnoty mieszkaniowe, a także -- > Pogotowie techniczne 

  BSM sprzeda dwa zestawy hydroforowe LOWARA   

Parametry:

POMP SV805F22T/A

COD 107391051

Q 6 14m3/h P2 2,2 KW

H 62 33m H/min 33m

n 2900 L/min

MOTOR 3~ SM90RB14/322

DATA 20050721 Nr 00546

 

Kontakt: Dział Techniczny tel. 32 2811291 wew 53 lub Administracja nr 4 tel. 32 2824545