Informujemy, iż w związku z awarią źródła ciepła Fortum Silesia S.A. w okresie od 16-22.01 br. skutkiem której było znaczne ograniczenie mocy cieplnej, pismem z dnia 30.01.2023 r. Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się z wnioskiem do PEC Sp. z o.o. o przyznanie stosownej bonifikaty z tego tytułu, ze szczególnym uwzględnieniem opłat dotyczących centralnie ciepłej wody.

Skutkiem naszych działań jest przyznanie bonifikaty w łącznej wysokości 122.582,15 zł netto powiększonej o należny podatek Vat, z tytułu niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców zgodnie z §43 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 07.04.2020 roku w sprawie szczególnych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U.2020.718) w zakresie opłat dotyczących centralnego ogrzewania.

Niestety PEC Sp. z o.o. nie przychylił się do naszego wniosku z dnia 01.03.2023r. w zakresie  niedotrzymania standardów jakościowych dostawy ciepła dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej (pismo z dnia 16.03.2023 r. w załączeniu).

W załączeniu prezentujemy wysokość przyznanej bonifikaty dotyczące centralnego ogrzewania, która pomniejszy koszty każdej z wyszczególnionych nieruchomości w rozliczeniach z mieszkańcami za obecny sezon grzewczy.