Nabór na stanowisko Inspektora Nadzoru w wymiarze 1 etatu w Administracji nr 2
WYMAGANIA:
Wykształcenie wyższe – staż pracy 5 lat lub wykształcenie średnie – staż pracy 8 lat;
Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzona stosownym zaświadczeniem;
Umiejętność kosztorysowania; znajomość programu kosztorysowego NORMA;
Dobra znajomość obsługi komputera; Programy pakietu Microsoft Office;
Znajomość i umiejętność stosowania przepisów Ustawy Prawo Budowlane i przepisów pokrewnych;
Doświadczenie na podobnym stanowisku;
Znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
Dokładność, sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu;
Profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych zadań.
OBOWIĄZKI:
Dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków znajdujących się w zasobach administracji nr 2;
Współudział w sporządzaniu rzeczowo – finansowego planu przedsięwzięć remontowych na podstawie realizowanych kontroli okresowych obiektów;
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi pracami remontowymi (sporządzanie, weryfikacja i zatwierdzanie kalkulacji kosztorysowych), uczestnictwo w odbiorach zlecanych robót remontowych;
Sporządzanie dokumentacji przetargowej do prowadzonych przez Spółdzielnię postępowań w celu wyłonienia wykonawców w zakresie robót ogólnobudowlanych;
Prowadzenie korespondencji w sprawach technicznych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółdzielni oraz Mieszkańcami zasobów BSM.

PROPONOWANE WARUNKI ZATRUDNIENIA:
– umowa o pracę w wymiarze 1 etatu (po dostarczeniu – na skierowanie BSM – zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy na w/w stanowisku);
– wynagrodzenie zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem:
„OFERTA NA SAMODZIELNE STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU DS. BUDOWLANYCH”
• osobiście w pokoju 21 (II piętro), w siedzibie BSM przy ul. Kolejowej 1a 41-902 Bytom, w godzinach pracy Spółdzielni (wtorek, środa, czwartek od godz. 7:00 do godz. 15:00, piątek od godz. 7:00 do godz. 13:00),
• przesłać na w/wym. adres Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od postepowania bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Zastępca Kierownika Działu Organizacyjnego – tel. 32/281 – 12- 91 wew. 13.

W nadsyłanych dokumentach należy umieścić klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez BSM zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. „